Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-05
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Lunds universitet får
nationellt flygcentrum

Mer utbildning och forskning som kan göra flyget till ett ännu bättre kommunikationsmedel, höja säkerheten, minska miljöriskerna och eliminera transportproblem på marken och i luften – det blir uppgifter för Svenskt Flygcentrum för forskning och utveckling vid Lunds universitet. Verksamheten startar inom kort och drivs i samarbete med Luftfartsverket.

Idag undertecknar Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö och Lunds universitets rektor Boel Flodgren en avsiktsförklaring för centrumbildningen som på engelska fått namnet Swedish Aviation Centre for Research and Devlopment at Lund University (SACLU). Där framgår hur Flygcentrum ska organiseras och vad det skall ägna sig åt.

Verksamheten vilar på tre ben. Ett årligt konvent ska arrangeras, en internationell sammankomst där flygbranschen kan diskutera forskning med anknytning till flygverksamheten. Centret kommer också att erbjuda fortbildning och vidareutbildning för såväl mark- som flygpersonal. Man kommer då bl a att kunna dra nytta av de erfarenheter universitetet har av interaktiv distansutbildnining. Det tredje benet är att initiera och stimulera forskning och utvecklingsarbete.

Fr o m 1998 blev Lunds universitet huvudman för trafikflygarutbildningen vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Det har därför fallit sig naturligt att Luftfartsverket och universitetet diskuterat ett fördjupat samarbete. Redan idag pågår f ö ett forskningsprojekt mellan Luftfartsverkets flygtrafikledningstjänst och universitetet. Det handlar om den mänskliga faktorn inom flygledningen. Andra gemensamma projekt gäller arkitekturen på flygplatser samt diskussioner om en ny flyglärarutbildning som skulle knytas till Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed.

- Det var roligt och spännande att få in trafikflygarutbildningen inom universitetets ram, säger Boel Flodgren. Det är en välskött utbildning men för oss artfrämmande, eftersom den inte innehåller forskning. Bildningen av ett Flygcentrum är ett sätt att just få med forskningsaspekterna och vi har förstått att det både finns behov av och intresse för detta i landet. I regionen har vi ju dessutom två flygplatser som kan vara ett slags laboratorier för oss och dit säkert många projektarbeten och examensarbeten kommer att förläggas.

Företrädare för Luftfartsverket och forskare och lärare vid universitetet har träffats för att diskutera vilka verksamhetsområden som bör prioriteras när verksamheten vid Flygcentrum kommer i gång på allvar. Dit hör forskning om flygsäkerheten, vilket omfattar utvecklingen av säkerhetskulturer, goda människa-teknik-system och en bra arbetsorganisation. Universitetet kan också bidra med grund- fort- och vidareutbildning inom säkerhetsområdet.

- Det är mycket positivt att vi får en möjlighet att direkt koppla ihop forskning och utveckling på universitetsnivå med intressenter i LFV och flygbranschen i övrigt, säger Ingemar Skogö. Jag hoppas också att det här samarbetet kommer att stimulera till ökade insatser inom flygområdet, både inom Lunds universitet och LFRV.


Miljöfrågor prioriterade
Miljörelaterad forskning och utbildning är ett annat prioriterat område. Det kan t ex handla om hur floran och faunan påverkas kring flygplatser. Det kan också handla om bullerproblem och hur man lokaliserar nya flygplatser med tanke på tillgänglighet och miljökrav. Hur flygkorridorer planeras och dras är en annan intressant frågeställning. Riskanalyser vid tänkbara haverier kan också utvecklas.

Bron mellan Malmö och Köpenhamn kommer att ha konsekvenser för godstrafiken och passagerartrafiken i Öresundsregionen och det gäller också för flyget. Man måste skapa effektivare in- och utleveranser för företag som redan finns i regionen. Det kan också bli aktuellt att stödja nyetableringar av företag som utvecklar och marknadsför produkter med anknytning till förpacknings- och transportsektorn. Universitetet kan bidra med vetenskapliga analyser, design av terminaler mm.

Satellitbaserade metoder för navigering är under stark utveckling, och även inom detta område finns det expertis vid universitetet. Satellitnavigeringen gäller inte enbart flyget. Biltrafiken till och från flygplatserna kan inom en nära framtid också ledas med sådana system.

För att utreda utbildningsbehovet kommer Flygcentrum att genomföra kompetensanalyser inom företag verksamma på Sturup. Management, ekonomi och samhällsplanering är områden där universitetet kan göra insatser både med forskning och genom utbildning.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-05