Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-08
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Extra resurser till småspråken i universitetets budgetbeslut

Satsningar på att höja kvaliteten i grundutbildningen är ett av fem prioriterade
områden i kommande års budget för Lunds universitet. Bland annat får småspråken
och den systemvetenskapliga utbildningen extra resurser.

Universitetets styrelse beslöt vid sitt sammanträde på måndagen att bygga
ut utbildningen av civilingenjörer, fullfölja utbyggnaden av verksamheten i
Helsingborg, fortsätta satsningarna på ICT dvs informations- och
kommunikationsteknologi samt att avsätta en grundplåt till uppbyggnaden av
genomforskning i nära samarbete med Göteborgs universitet.

Den grundläggande utbildningen utökas med 485 nybörjarplatser hösten 2000
till en kostnad av 10,5 mkr. Fullt utbyggda, år 2004, innebär utökningen en
kostnad på 66 mkr. Dessutom byggs läkarutbildningen ut från år 2001.

Kraftsamling
- Universitetet fortsätter att kraftsamla kring prioriterade frågor och att
öka kvaliteten i grundutbildningen, säger Lunds universitets rektor Boel
Flodgren.
- Genomforskningen är ett profilområde, där universitetet gör en stark egen
satsning för att kunna konkurrera hem stora externa medel.
- Vi satsar också stort på civilingenjörsutbildningarna, där det ligger i hela
universitetets intresse att LTH får möjlighet att klara de tuffa krav som
statsmakterna har när det gäller antalet civilingenjörer som ska examineras
årligen. Även de små språken får välbehövliga resursförstärkningar.
- I arbetet med att skärpa vår ICT-profil finns olika viktiga insatser,
t ex att stärka ämnet informatik.

Högre kvalitet
Styrelsen avsätter 7,1 milj kr till kvalitetsförstärkningar inom grundutbildningen
under nästa år. Den systemvetenskapliga utbildningen och institutionen för informatik,
som har haft problem bl a med lärarrekryteringen, får 2 milj kr extra under tre år. Lika
mycket avsätts för att förbättra situationen för småspråken, som har höga kostnader per student eftersom studentantalet är relativt litet.


Universitetet har, utan att få särskilda resurser för detta, ett riksansvar för småspråken.
Trots extraanslagen till småspråken kan planerade besparingar komma att genomföras.
Det är humanioraområdets styrelse som får göra bedömningen.

Ett stort utbud av fortbildningskurser erbjuds i dag i nya distributionsformer
via internet och regionala studiecentra. Lunds universitet har här kommit att inta
en ledande roll, nationellt och internationellt. För att fortsätta denna utveckling
avsätts medel för ytterligare 50 helårsplatser till sammanlagt 200 platser.

För att finansiera planering, marknadsföring och andra extrakostnader vid
start av nya flervetenskapliga utbildningar behövs ett slags "seed money".
Styrelsen har nu avsatt 0.5 milj kr som resurs. För att stimulera institutionernas
medverkan i internationaliseringsarbetet höjs ramen från 8 till 10 milj kr.

Behovet av läsplatser är stort och på försök har universitetet upplåtit lokaler
som UB 3 tidigare använt. Det har slagit väl ut och blivit mycket uppskattat av
studenterna. Därför permanentas nu verksamheten till en kostnad av 1,1 milj kr.

Arbetslivscenter är en annan verksamhet som studenterna uppskattar. Här
arbetar man med att underlätta studenternas övergång från utbildning till
arbetsmarknad. Intresset för starta-eget kurserna har bl a ökat kraftigt.
Basresurserna förstärks nu med en halv miljon kr.

Styrelsen anslog vidare 1,5 milj kr till förstärkningar av kvaliteten på
den nya biomedicinska utbildningen, som nu håller på att byggas upp.

Fler LTH-platser
Regeringen har satt mycket höga examensmål för
civilingenjörs utbildningarna, för LTHs del 1940 st under perioden
2000-2002. Det målet klarar inte LTH, trots att antagningen stigit
kraftigt, till drygt 1000 i år och trots att stora ansträngningar görs för
att öka genomströmningen.
Med ett tillskott på 100 platser bedömer LTH att man ska klara
examensmålet för år 2005. Styrelsen beslöt därför att öka antalet
helårsplatser med 50 under år 2000 och lika många nästa år. Flertalet
platser läggs till utbildningarna i ekosystemteknik och
brandingenjörs utbildningen. Inom den senare blir det nu möjligt att avlägga
civilingenjörsexamen.

Expansion i Helsingborg
Lunds universitet fortsätter utbyggnaden av verksamheten i Helsingborg.
Nästa höst flyttar universitetet till nyrenoverade lokaler i fd
Tretornfabriken i centrala Helsingborg och senast år 2003 ska hela
verksamheten vara samlad där.
Huvuddelen av de 900 nya utbildningsplatser som universitetet erhållit från
år 2000 ska gå till Helsingborg. Styrelsen har nu avsatt resurser till
Kommunikationsutbildning, 75 platser, Hotell-, turism- och
restaurangutbildning, 90 platser samt Biologutbildning med marinbiologisk
inriktning, 30 platser. Från våren 2000 beräknas dessutom 30 nya platser
till socionomprogrammet.
Vidare beräknas medel för 225 helårsplatser för fristående kurser samt 75
helårsplatser till tidigare beslutad socionomutbildning.

Beslutet innebär att ledningsgruppen för Helsingborg disponerar en
ekonomisk ram på 13,6 mkr för år 2000. Dessa utbildningar beräknas år 2003
omfatta totalt 1300 studenter till en kostnad av 34 mkr. Till detta kommer
den verksamhet som bedrivs av LTH i Helsingborg och som 2003 beräknas
omfatta drygt 600 studenter till en kostnad av 41 mkr.

Satsning på ICT
Förändringar i omvärlden ställer nya krav på universitetets utbildningar.
Studenterna måste i sin framtida yrkesroller ha skaffat sig en rad olika
färdigheter utöver ämneskunskaperna. Även lärarrollen förändras.
Med hjälp av avancerat stöd av modern informations- och
kommunikationsteknologi (ICT) och olika pedagogiska redskap ska
universitetet förbättra utbildningen.
Stora, långsiktiga satsningar på ICT-området är nödvändiga, menar
styrelsen. Inom universitetet finns redan ett stort kunnande och det
bedrivs en omfattande forskning inom området.
Flera enheter arbetar med ICT-frågor;Centrum för InformationsTeknologi i
Utbildningen (CITU), universitetspedagogiskt centrum (UPC), Lunds
datacentral (LDC), Netlab inom universitetsbiblioteket och enheten för
fortbilning och vidareutbildning (FoV).
För att samordna arbetet och genom en samlokalisering få en bättre
infrastruktur vill styrelsen satsa 2,5 milj kr nästa år.
Utbildningen i datavetenskap inom matematik-naturvetenskap får 10 nya
platser nästa år och lika många till året därpå.

Fler förstärkningar
Flera av universitetets särskilda verksamheter förstärks med nya medel
bl a ett nytt nationellt flygcentrum, ett planerat Sydasiencentrum, Centrum
för genusvetenskap, det nya Miljövetenskapligt centrum och en ny
internationell mastersutbildning i Human Rights med samhällsvetenskaplig
inriktning vid Raoul Wallenberginstitutet.

En ökning av vissa verksamheter inom gemensam service föreslås bl a för
fortsatta insatser för att höja kvaliteten inom ekonomihanteringen,
investeringar i datanätet Lunet samt en effektivare arkivorganisation, som
får nya lokaler på Gastelyckan med en kapacitet på 20 000 hyllmeter. Dessa
åtaganden föreslås finansieras genom ett höjt finansieringsbidrag med 4,8
mkr under år 2000.

Forskningen
Styrelsen kommer vid sitt nästa sammanträde i december att ta ställning till ett förslag
till omprioriteringar inom forskning och forskarutbildning mellan de olika fakulteterna.
Det är också ett underlag som regeringen bett få inför den nya forskningspolitiska propositionen, som läggs fram nästa höst.


Lunds universitet tillsammans med Göteborgs universitet förbereder en stor
satsning på genomforskning. Styrelsen anslår redan nu 3 milj kr till
lokalhyror.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-08