Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-18
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Öresund Food Network sjösatt

Öresundsuniversitetet beslöt igår, den 16 november, 1999 att inrätta Öresund Food Network.


Till ordförande utsågs gårdeieren samt ordföranden i de danske slakterier, tillika vice ordförande i lantbruksrådet Bent Claudi Lassen. För den verkställande delen svarar Gert Göransson, VD för Livsmedelscentrum Lund samt Anne Busk Jensen, centerledare vid Levnedsmiddelcentret.

Livsmedelsnäringen är bland de mest betydelsefulla näringsgrenarna i Danmark och i södra Sverige. Många människor är verksamma inom det ”livsmedelsindustriella komplexet”, vari ingår lantbruk, livsmedelsindustri samt process-, ingrediens- och förpackningsindustri. Till detta kommer verksamheter inom distribution, handel samt restauranger och storkök.

Visionen är att göra Öresundsregionen till en ledande och konkurrenskraftig region inom agro- och livsmedelssektorn, bl a genom produktion av livsmedel med hög kvalitet och högt kunskapsinnehåll.

Målet för verksamheten är att samla universitetens och branschens omfattande forskning och utbildning på livsmedelsområdet i ett kunskapsnätverk, benämnt Öresund Food Network. I nära samverkan med företag och samhälle skall det byggas upp kompetens inom nyckelområden som stärker universitets-utvecklingen i regionens livsmedelsnäringar..

- Öresundsregionen har förutsättningar att bli en av Europas mest dynamiska regioner inom jordbruk och livsmedel -detta i synnerhet som båda våra länder är medlemmar i EU och att vi just nu bygger en bro över Öresund, säger den nyvalde ordföranden Bent Claudi Lassen.

- Livsmedelsnäringen är en mogen bransch som har stort behov av förnyelse. Genom att ta till vara den stora kompetens som finns vid universiteten i Öresundsregionen kan grunden för nya produkter, attraktiva för konsumenten skapas. Det kan t ex handla om produkter som befrämjar vår hälsa, produkter som tilltalar våra smaklökar, eller det bästa sättet att distribuera produkter till oss hemma i köket, säger Gert Göransson, koordinator för livsmedelssamarbetet i Öresundsregionen.

- Vi vill utgå från de områden där vi har hög internationell kompetens på båda sidor om Sundet och nyttiggöra denna kompetens bl a i relation till verksamheterna i Öresundsregionen, säger Anne Busk Jensen, ansvarig på danska sidan genom Levnedsmiddelcentret.

Öresund Food Network leds av en styrelse med tolv ledamöter. Fyra ledamöter representerar universiteten och forskningen, fyra industrin och fyra de offentliga myndigheterna. Hälften av ledamöterna kommer från Danmark och hälften från Sverige.

Till styrelsens hjälp inrättas ett mindre sekretariat med formell knytning till Livsmedelscentrum Lund (LCL) och Levnedsmiddelcenteret (LMC). Sekretariatet kommer att finnas i båda länderna. Huvudansvarig blir Gert Göransson, Livsmedelscentrum Lund.

Finansiering
Öresund Food Network finansieras initialt med 1,2M SEK, varav hälften kommer från EU-programmet Interreg II. Det åligger styrelsen att finna en långsiktig finansiering.

Programmet innefattar följande steg
* Strategiska områden kartläggs. Områden med hög kompetens på båda sidor om Öresund prioriteras.
* Inom prioriterade områden genomförs work-shops och svensk-danska nätverk skapas. Kontakter och kommunikation säkras på så sätt mellan näringsliv, akademi och samhälle.
* Som resultat av nätverken startas forskningsprojekt, kommersiell verksamhet och utbildningar. Utbildningar kan samordnas och göras internationellt aktiva.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-18