Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-19
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Distansarbete och videokonferenser
kan skona miljön och spara miljarder

I IT-samhället är många resor överflödiga: man distansarbetar i hemmet och håller video- och telefonkonferenser. Men verkligheten ser som bekant annorlunda ut. Trots stora kostnader för samhället, näringslivet och den enskilde forsätter vi att pendla och göra tjänsteresor – en verksamhet som också bidrar till att förvärra miljöproblemen. Vad det är som hindrar oss från att utnyttja den nya teknologin fullt ut och hur situationen skulle kunna förändras behandlas i en ny licentiatavhandling från Lunds universitet.

Peter Arnfalk på Internationella Miljöinstitutet har studerat dessa frågor. Det som talar för en reduktion av arbetspendlingen och tjänsteresorna är framförallt miljöaspekten. Transporter är den främsta källan till några av våra största miljöproblem, såsom växthuseffekt, fotokemisk smog, och försurning. Dessutom är det dyrt: arbetspendlingen kostar oss mer än 14 miljarder per år, och tjänsteresorna kostar svenska företag och andra organisationer minst 23 miljarder kronor per år. Om kostnader som bl.a. förlorad arbetstid räkas in, överstiger kostnaden 50 miljarder kronor. Arbetsrelaterade resor - pendlings och tjänsteresor - utgör en tredjedel av allt vårt resande i Sverige. Trots ett stort antal åtgärder för att minska resandet ser man i dag en fortsatt ökning av persontransporterna.

- Resorna skulle kunna minska om man i större utsträckning gick in för videokonferenser, telefonkonferenser och distansarbete, säger Peter Arnfalk. Men dessa möjligheter utnyttjas dåligt i dag. En ökad användning av IT ger inte heller automatiskt miljömässiga eller ekonomiska vinster. Dagens distansarbete är utformat på ett sätt som ofta totalt sett ökar miljöbelastningen. Tekniken är fortfarande en begränsande faktor. Vidare har transportfrågan ännu inte lyfts fram inom företagens miljöarbete. Där handlar det fortfarande mest om processer och i viss mån produkter. I den mån frågan berörts är det godstransporter som diskuterats.

- Distansarbete försvåras dessutom av ett föråldrat ledarskapssystem och rutiner som tvingar de anställda att vara på plats, en rädsla för isolering och minskade karriärmöjligheter, och en lagstiftning som är anpassad för arbete på huvudarbetsplatsen och som premierar pendling.

Nackdelen med video- och telekonferenser är att de inte helt kan ersätta ett fysiskt möte. Dessutom är det få som kan hantera utrustningen eller som vet hur sådana möten bör organiseras. Och man går inte bara miste om den trevliga resan till Florens i maj utan också traktamente, flygbonuspoäng, och taxfreesprit. Företaget tjänar stora pengar på att den anställde kan avstå från en resa, men då förlorar i stället den anställde något.

Peter Arnfalk föreslår bl a följande åtgärder för att öka användningen av IT inom dessa områden:

* Kartlägg och informera om hur mycket som reses inom en organisation, vilka kostnader detta medför och vilka miljökonsekvenser det ger

* Uppmuntra till ett minskat resande genom att bl.a. ge mötestraktamente i stället för resetraktamente

* Satsa på väl genomtänkta, väl underhållna lösningar för tillämpningarna


www.lu.se/IIIEE/it_in_pp/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-19