Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-12-01
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitets pedagogiska pris höstterminen 1999

I samband med professorsinstallationen på fredag den 3 december delar universitetets rektor Boel Flodgren ut höstterminens pedagogiska pris. Universitetslektor Cristina Prather Persson och universitetslektor Karen Davies är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Universitetslektor Cristina Prather Persson
Teknologerna inom väg- och vattenbyggnadsutbildningen väljer efter två års basutbildning en av sex kompetensinriktningar. Inom inriktningen mot trafik- och samhällsplanering har genomförts ett intressant utvecklingsarbete under Cristina Prather Perssons ledning - värt att uppmärksamma inom hela universitetet. Inriktningens sex läsperioder med olika teman ska bygga på varandra och successivt fördjupa kunskaperna från föregående läsperioder. Det ska finnas en röd tråd mellan de olika avsnitten för att främja förståelse av sammanhang och helhet. Pedagogiken är problembaserad med inslag av alltmer avancerade tillämpningar över studiegången. Man lägger tonvikt på att studenterna ska få en god återkoppling på sina skriftliga redogörelser och muntliga presentationer av fallstudier och projekt.

Cristina Prather Persson har visat sig vara en skicklig pedagogisk ledare för att åstadkomma detta förnyelsearbete. Till ledarskapet hör att övertyga institutionens forskare att delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet och att göra studenterna förtrogna med nyordningen. Ett stort antal lärare har utbildats för att kunna realisera en ny pedagogik.

Universitetslektor Karen Davies
Då Karen Davies kom till Sverige och Lund på 70-talet hade hon med sig en ny och utmanande kunskap om kvinnoforskning. Hon blev en av grundarna för Kvinnovetenskapligt Forum och Kvinnovetenskaplig tidskrift. Karen Davies har över flera årtionden hävdat genusperspektivet i utbildning och forskning. Hennes kloka och reflekterande hållning har starkt bidragit till att dessa frågor har kunnat hävdas och vunnit respekt. Detta kan iakttas inte minst i utbildningen i sociologi - hennes eget ämne. Med hjälp av ett genomtänkt val av kurslitteratur, inslag i lektioner och övningar har genusperspektivet inarbetats i grundutbildningens olika kurser.

Karen Davies vinner studenternas intresse inte minst genom bredden i sin kunskap. Hennes publicering. spänner över så skilda områden som barnsomsorg, arbetslösa fabrikskvinnor och forskningsmetodik. Under senare år har hon och hennes kollegor hävdat ett forskande förhållningssätt i grundutbildningen i sociologi. I metodkurser arbetar studenterna med forskningsmaterial för att träna det självständiga tänkandet och presentera sina resultat muntligt och skriftligt. Framgången med dessa nya metodkurser kan mätas i goda studentprestationer och tydligt förbättrade resultat i kursvärderingarna.

Vid installationshögtidligheten utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser, som denna gång går till Leif Bčlow, professor vid avdelningen för tillämpad biokemi.

De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning på 1 000 kronor i månaden.

Ytterligare information:
Karl-Axel Nilsson, Utvärderingsenheten, tel 046-222 70 39, e-post Karl-Axel.Nilsson@evaluat.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-12-01