Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-12-10
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

“Konsulttjänster” var betalning
för sjukvårdsutbildningar

Lunds universitet köpte konsulttjänster för sammanlagt 367 miljoner kr under åren 1996-1998.
Inte för 1,7 miljarder kr som Statstjänstemannaförbundet gör gällande i en ny rapport.
- Det är upprörande att gå ut och påstå något så här graverande utan att ha något underlag för det, kommenterar rektor Boel Flodgren ST-rapporten.

Lunds universitet uppges i en färsk rapport från Statstjänstemannaförbundet
(ST) vara en de statliga myndigheter som köpt mest konsulttjänster åren
1996-98.
- ST gör misstaget att sätta likhetstecken mellan "köpta tjänster" och
"konsulttjänster". Men merparten av de pengar det handlar om kommer från
staten för att gå vidare till sjukvården. Det är ersättning för att universitetet får utbilda läkare och bedriva medicinsk forskning inom sjukvården, förklarar universitetsdirektör Peter Honeth. Pengarna har inte finansierat anlitande av konsulter i vanlig mening.

ST:s sammanställning visar att Lunds universitet förbrukade en miljard kr mer än Uppsala universitet på konsulttjänster under treårsperioden. Rapporten bygger på offentligt siffermaterial från SCB och Nämnden för offentlig upphandling.
- Statistiken i sig är korrekt, men slutsatsen man drar blir alltså helt
felaktig, kommenterar Peter Honeth.

Av de 1,7 miljarderna går närmare 900 miljoner till Region Skåne, s k
LUA-pengar som universitetet får i en särskild "påse" från regeringen. Flera andra poster kan heller inte räknas som "konsulttjänster" om man detaljgranskar materialet, menar Boel Flodgren och Peter Honeth. Dit hör kostnader för bevakningsuppdrag (Securitas etc), försäkringar, post- och telefonavgifter etc.
- Av de 1,7 miljarderna kan endast 367 miljoner sorteras in under kategorin
"konsulttjänsterÓ.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-12-10