Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-12-13
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Miljonanslag från Erik Philip-Sörensens Stiftelse till humaniora, genetik och uppsatstävling

Erik Philip-Sörensens stiftelse delar ut två miljoner kronor till forskning i humanioraämnen och genetik. Dessutom arrangerar stiftelsen en uppsatstävling för studenter vid Lunds universitet. Temat är den ”goda ekonomin” ett ämne som ligger donatorn varmt om hjärtat. Utdelningen sker som vanligt på donatorns födelsedag den 10 december. I år fyller Erik Philip-Sörensen 90 år.Anslagen till humanistisk forskning delas bara ut till forskare vid Lunds universitet.Det största anslaget, 480.000 kr, går till etnologiprofessorn Jonas Frykman och projektet Europeiska mellanrum. Projektet har pågått ett och halvt år och anslaget finansierar alltså fortsättningen av verksamheten. Det har fått stor uppmärksamhet och presenterats på flera vetenskapliga konferenser.
Gunnar Broberg, professor i idé - och lärdomshistoria får 400.000 kr som fortsättningsanslag till projektet Vår osäkra tillvaro. En doktorandkurs på temat ”Risk och säkerhet” har hållits inom projektets ram och en vetenskaplig konferens planeras för våren.
Hur säkra i svenska är de barn som fötts i Sverige av invandrade föräldrar? Docent Lena Ekberg, nordiska språk, får 110.000 kr för att studera den frågan. Hon ska jämföra barn i klasserna 5,6 och 7 på Rosengård med enspråkiga svenska barn från en annan stadsdel i Malmö. Ett pilotprojekt har visat att de tvåspråkiga barnen oftast gör felfria språkliga konstruktioner - men de använder färre ord och fraser än ”svenska” barn och de väljer enklare verbkonstruktioner.
Vidare får docent Lynn Åkesson, etnologi, 20.000 kr i tryckningsbidrag till boken Arvets Kultur, essäer om genetik och samhälle. Boken är resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan etnologer och genetiker vid Lunds universitet.

Genetisk forskning
Anslagen till genetisk forskning fördelar sig på nio projekt till forskare från hela landet. En av dem som fått anslag är dr Maarit Jaarola vid genetiska institutionen i Lund. Hon ska undersöka genetiska variationer hos mellansorken. Det är intressant därför att mellansorken har en vidsträckt utbredning i de arktiska områdena i både Nya och Gamla världen. I Europa är den geografiskt uppsplittrad i flera isolerade populationer. Dr Jaarola - som får 110.000 kr - hoppas kunna rekonstruera mellansorkens evolutionära historia.

Studenter vid Lunds universitet erbjuds att deltaga i en uppsatstävling. Uppgiften är att teckna en bild av hur ett framtida ekonomiskt-politiskt system skulle kunna se ut i Sverige år 2030. Systemet ska innebära att det tagits väsentliga steg mot ett liv i ”det goda samhället”. De tre bästa uppsatserna belönas med 15.000 kr, 10.000 kr och 5.000 kronor.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-12-13