Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               990107

Christer.Hjort@info.lu.se

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten


Till nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten, Lunds universitet, vid
promotionen i maj 1999 har utsetts följande två personer:

Professor Arnold Angenendt, Münster, (f 1934) som är en framstående kännare
av medeltidens, särskilt den tidiga medeltidens, kyrkohistoria. Bland hans
arbeten kan nämnas Das Frühmittelalter (1990), Heilige und Reliquien (1994)
samt framför allt den nyutkomna och monumentala Geschichte der Religiosität
im Mittelalter (1998), där ett omfattande och integrerande perspektiv
anläggs på hela det religiösa livet under medeltiden varvid fragmentisering
av kunskapen övervinns om denna för vår kultur och för kristendomens
historia avgörande epok. Författaren ger en fascinerande inblick i den
dynamik som kännetecknar medeltidens religiositet.

Fakulteten ser i sin strävan till fördjupad internationalisering fram emot
ökat utbyte med det vitala universitetet i Münster och en fakultet som kan
räknas till de ledande i Europa.

Professor Birgitta Odén, Lund, ( f 1921) professor i historia vid Lunds
universitet 1965 - 87, är en välkänd och för sin forskning och övriga
insatser högt skattad person vid Lunds universitet. Förutom sin
betydelsefulla forskning inom historievetenskapen har hon gjort stora
forskningsadministrativa insatser, särskilt inom området för humaniora och
teologi.

Framför allt vill fakulteten uppmärksamma att Birgitta Odén initierat och
bedrivit forskning inom områden som berör flera av teologins/
religionsvetenskapens fält. Som en av mentalitetshistoriens introduktörer i
Sverige kom hon att uppmärksamma även betydelsen av värderingar,
människosyn och religion i samhället och för historieforskningen. Hon har
också givit bestående bidrag till migrationsforskningen, vilket kommit
fakultetens religionssociologi och invandringsforskning till godo.

Detta har visat sig i arbeten om bland annat värderingarnas betydelse och
förändringar, samt om synen på människan, särskilt i samband med vården,
åldrandet och döendet. På senare år har hon lagt fram intressanta resultat
om självmordet, varvid inte minst religionens roll beaktats.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-01-07