Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               14 januaari 1999

Solveig.Stahl@info.lu.se

Björn Gillberg och Ulf Lindén blir hedersdoktorer i Lund

Miljökämpen Björn Gillberg och industrimannen Ulf Lindén har utsetts till hedersdoktorer vid Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Valet av Gillberg motiveras bl.a. med att han är en föregångare och inspiratör för den samhällsvetenskapliga miljöforskningen. Ulf Lindén är engagerad i Ekonomihögskolans verksamhet och har initierat nya former för kontakt med omvärlden.


Björn Gillberg började som opinionsbildare i miljöfrågor redan i slutet på 1960-talet och har sedan dess arbetat aktivt med olika samhällsrelevanta miljöproblem. På 1990-talet har han arbetat som oberoende miljökontrollant för bl.a. Scancem, Svedab, Öresundskonsortiet och nu väntar Citytunneln i Malmö. Han har haft ett avgörande inflytande och ansvar för utformningen av den omfattande beskrivningen av miljökonsekvenserna av broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn samt för saneringsarbetet beträffande Lernacken.

Samhällsvetenskapliga fakulteten framhåller att Gillberg på ett unikt sätt har kombinerat kunskaper inom naturvetenskap, teknik och juridik och tillämpat dem på samhällsrelevanta problem. Han har ofta deltagit i seminarier och konferenser vid Lunds universitet och han har medverkat i handledningen av flera doktorander vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Björn Gillberg har fått flera internationella erkännanden för sitt miljöarbete.

Ulf Lindén utbildade sig först till sjökapten 1959 och arbetade till sjöss som överstyrman. När han gick i land 1965 började han läsa vid Handelshögskolan i Göteborg samtidigt som han var försäljningschef vid Färg AB International. Civilekonomutbildningen kompletterades med en företagsledarkurs vid Harvard Business School.

1981 utsågs Ulf G. Lindén till vice VD i Volvo som då var Sveriges största företag. Från 1986 var han ledamot under Styrelse under flera år. Som ordförande och huvudägare i Lindéngruppen har han varit verksam i många företag, t ex styrelseledamot i Investment AB Cardo, Procordia AB och Avesta Sheffield. Under Ulf Lindéns aktiva ägarskap har Höganäs AB utvecklats till ett spetsteknologiföretag som är spritt över hela världen

När Ekonomihögskolan bildades engagerade han sig i dess Rådgivande Kommitté och sedan 1996 har han ingått i Ekonomihögskolans styrelse. Han har också tagit initiativ till stiftelsen "Partnerskap, Ekonomihögskolan, Lunds universitet - Sydsvenskt Näringsliv och Organisationer." Stiftelsen förstärker skolans samarbete med omvärlden och kan få stor framtida betydelse.

Björn Gillberg kommer att kreeras till filosofie hedersdoktor och Ulf G. Lindén till ekonomie hedersdoktor vid Lunds universitets doktorspromotion som i år äger rum
fredagen den 28 maj.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-01-15