Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Britta Collberg, 046-222 31 58,               990122

Britta.Collberg@info.lu.se

Besparingar får
orimliga följder!

Lunds universitet protesterar i ett brev till regeringen mot de stora besparingar som drabbat verksamheten. De senaste fem åren har man tvingats dra ner 330 miljoner kr. Utbildningskvaliteten har drabbats - studenter i vissa ämnen har nu undervisning bara fyra timmar per vecka.
En jämförelse visar att universitetet förväntas klara sig med orimligt låga resurser. På universitetet utbildas systemvetare för 18.000 kr per student och år. Motsvarande arbetsmarknadsutbildning kostar 75.000 kr!

Det är allvarliga ord universitetsledningen riktar till regeringen. Punkt för punkt redovisas de nedskärningar som drabbat verksamheten, och som universitetsledningen i många fall inte har kunnat förutsäga.
Generella besparingar på 212 miljoner kr har drabbat grundutbildnings- och fakultetsanslagen, dessutom har universitetet förlorat 20 miljoner i ersättningar för lokalkostnader.
När universitetsverksamheter i Malmö fördes över till den nya högskolan där miste Lund 22 miljoner kr mer än beräknat i anslag till grundutbildningen. Ökade löner kostar universitetet 65 miljoner extra eftersom man inte kompenseras med höjda statsanslag. Därtill kommer 13 miljoner kr för universitetsdatanätet Sunet - en oväntad extrautgift.
Lika mycket - 13 miljoner - beräknas det kosta att anpassa datorer inom universitetet inför millennieskiftet.
För 1999 gäller att besparingarna motsvarar en nivåsänkning för hela universitetet med 67 miljoner kr.
- Lunds universitetet bedömer sin ekonomiska situation som mycket allvarlig, skriver universitetsledningen, rektor Boel Flodgren och universitetsdirektör Peter Honeth. Resurserna har nu tunnats ut i en utsträckning som direkt drabbar kvaliteten.
Besparingarna har krävt prioriteringar, vilket i och för sig främjat en diskussion om vad som bör värnas inför framtiden. Universitetet kommer att stärka de delar av verksamheten som är mest framstående och fakulteterna har fått i uppdrag att under en fyraårsperiod ge förslag till årliga omprioriteringar på minst två procent av de statliga anslagen.
Grundutbildningen har förlorat 18 procent i fast penningvärde de senaste fem åren. Bara i år har man fått 41 miljoner kr lägre anslag än tidigare. Eftersom kvaliteten generellt inte kan urholkas mer har universitetet fått göra riktade besparingar. Humaniora, teologi och samhällsvetenskap har fått minska antalet platser med 2.200, vilket motsvarar 1.100 helårsstudenter. Men även områden som prioriteras av statsmakterna måste minskas, t ex ska Lunds tekniska högskola (LTH) dra ner med 240 platser, dvs 120 helårsstudenter. Också jurister och medicinare skär ner, och utbildningen i psykoterapi har t ex fått läggas ner.
- Det är olyckligt att universitetet tvingas dra ner på verksamheten, eftersom det finns både hög kompetens och kapacitet för att bedriva grundutbildning i den omfattning som skett hittills. Efterfrågan är mycket stor, menar universitetsledningen.
- Det måste anses som mindre god hushållning med samhällets resurser när lärare tvingas sägas upp vid lärosäten där det finns en stark efterfrågan, samtidigt som andra högskolor har svårt att fylla sina platser.
- Situationen är ytterst allvarlig - de resursminskningar som drabbar universitetet är orimliga och har redan fått starkt negativa konsekvenser för vår verksamhet.
Studenterna uttrycker stark oro för att utbildningskvaliteten inte längre motsvarar vad de har rätt att kräva av ett framstående universitet och universitetet drabbas genom detta av omfattande negativ publicitet.
- Ytterligare besparingar skulle drabba universitetets verksamhet på ett oacceptabelt sätt, slutar brevet.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-01-22