Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               97-12-28

Solveig.Stahl@info.lu.se

Ny teknik från Lund:
Transplanterade nervceller överlever bättre

En grupp neuroforskare i Lund har i samarbete med en tysk forskargrupp utvecklat en ny metod att öka överlevnaden hos transplanterade nervceller. Metoden innebär att i framtiden kan fler patienter med Parkinsons sjukdom behandlas med celltransplantation och resultaten kan förbättras. Forskargruppernas arbete publiceras den 4 januari i den ansedda tidskriften Nature Medicine.

Docent Patrik Brundin som leder forskarlaget i Lund berättar att transplantat av nervceller från foster kan ge mycket god symtomlindring hos Parkinsonpatienter. Det krävs celler från upp till åtta aborterade foster för varje patient för att transplantaten ska ge god effekt och detta är ett praktiskt hinder - tillgången till celler räcker inte för att tekniken ska kunna användas i någon större omfattning.
- Ett problem är också att de transplanterade cellerna överlever dåligt. Vi vet idag att ca 90 procent av den typ av nervcell som behöver ersättas i den Parkinsonsjukes hjärna dör under transplantationsproceduren eller kort tid efteråt, förklarar Patrik Brundin.
- Vi har funnit att en stor del av de transplanterade nervcellerna genomgår en form av programmerat "självmord". Denna typ av celldöd kallas också apoptos och innebär att cellerna utlöser ett genetiskt styrt program som leder till att cellens inre beståndsdelar bryts ned under kontrollerade former. Flera olika typer av signaler kan utlösa detta självmordsprogram, t ex syrebrist eller brist på tillväxtämnen.
Forskarna i Lund har tillsammans med sina kollegor i Konstanz har nu upptäckt att det går att öka överlevnaden av transplanterade nervceller i råttor fyrfaldigt genom att tillföra en substans (en enzymhämmare) som hämmar den programmerade celldöden. Andelen celler som begår självmord i transplantaten minskar drastiskt.
- Vi hoppas ju att metoden ska kunna tillämpas även i kliniska operationer i framtiden. Därmed kan vi öka möjligheten att operera fler patienter även om tillgången till celler från aborterade foster blir mycket begränsad, säger Patrik Brundin.
----------------------------------------------------------

Patrik Brundin träffas på mobiltelefon 0708-617621 eller minicall 0740-225057
Den vetenskapliga artikeln kan rekvireras från Angela Atkins på Nature Medicines kontor på fax nr 0091-212-6969009
Till redaktionen: Observera att information från denna pressrelease inte får publiceras förrän den4 januari (Nature Medicines pressembargo)Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-01-27