Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               4 februari 1999

Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds universitet etablerar centrum för hälsoekonomi

Idag, den 4 februari invigs LUCHE, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, av rektor Boel Flodgren. Centrumbildningen inrättas för att stärka universitetets utveckling och konkurrenskraft inom det hälsoekonomiska området. Vid invigningen deltar drygt 40 forskare och forskarstuderande.

Den hälsoekonomiska forskningen tillämpar och utvecklar de ekonomiska vetenskapernas teorier och analysmetoder på frågor som berör människors hälsa. Det innebär att den hälsoekonomiska forskningen i stor utsträckning definieras efter teori och metod. Problemområdet människors hälsa är brett och har studerats med många andra typer av forskningsansatser under lång tid. Flervetenskapligt samarbete är därför snarare regel än undantag. Organisatoriskt ligger LUCHE under medicinska fakultetsstyrelsen.

- Vid Lunds universitet pågår för närvarande hälsoekonomisk forskning bl.a. om bruket av alkohol, tobak och droger, om trafiksäkerhet, om spridningen av nya läkemedel och andra behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården, om innovationsprocessens förutsättningar i läkemedelsindustrin, om förutsättningarna för och effekterna av åtgärder att förebygga allergi, och om rättvisa och effektivitet i hälso- och sjukvården och i äldreomsorgen. Det är några exempel som också visar bredden i verksamheten, berättar Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi och LUCHEs föreståndare.

Den hälsoekonomiska forskningen och undervisningen bedrivs idag vid flera olika universitetsinstitutioner, bl a vid samhällsmedicin inom den medicinska fakulteten, nationalekonomi inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och trafikteknik vid LTH, Lunds Tekniska Högskola. Från dessa institutioner kommer också förslagsställarna till centrumbildningen. En uppgift för LUCHE är just att vara en mötesplats för forskare och forskarstuderande från olika institutioner och fakulteter.

LUCHE skall också stimulera flervetenskapligt samarbete, verka för att externa forskningsmedel tillförs universitetet, främja utvecklingen av ett internationellt kontaktnät, vara ett kontaktforum i förhållande till externa aktörer och intressenter t ex myndigheter, massmedia och allmänhet samt svara för dokumentation av hälsoekonomisk utbildning och forskning vid Lunds universitet.

- Hälsoekonomi rymmer fascinerande vetenskapliga frågeställningar som attraherar många unga forskarstuderande, framhåller Björn Lindgren. Samtidigt är det ett ämne som kan ge politiskt och praktiskt användbara resultat. Hälsoekonomisk expertis efterfrågas idag över hela världen av läkemedelsföretag, privata försäkringsbolag och offentliga försäkringsinstitutioner, hälso- och sjukvårdens organisationer, olika nationella organ som SBU, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, olika organ inom EU, internationella organ som WHO och Världsbanken samt nationellt och internationellt verksamma konsult- och utredningsföretag.

- Genom LUCHE stärks våra möjligheter att utveckla hälsoekonomi som ett profilområde för Lunds universitet, säger Björn Lindgren. Vi har redan ett väl fungerande nätverk av forskare och forskarstuderande vid Lunds universitet. Det får nu en fastare organisation och blir tydligare utåt mot samhället.

LUCHEs första stora arrangemang är en konferens i Lund den 25 mars om ekonomisk analys av hälsoteknologi. Konferensen riktar sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i Öresundsregionen.

Mer information om LUCHE kan lämnas av
Professor Björn Lindgren
Telefon: 040-33 19 69 alternativt 046-222 46 43
E-mail: Bjorn.Lindgren@smi.mas.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-02-04