Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1999-02-25

Solveig.Stahl@info.lu.se

Ny metod att behandla klåda
Utvecklad av forskare i Lund

En ny och effektiv metod att lindra svår klåda har utvecklats vid institutionen för fysiologi och neurovetenskap. Den innebär att tunna nervfibrer i huden stimuleras med nålliknande elektroder. Forskaren Hans-Jörgen Nilsson redovisar i sin doktorsavhandling hur metoden har utvecklats och hur den fungerar.


Metoden som kallas CFS (Cutan Fält Stimulering) bygger på den grundläggande forskning i neurofysiologi som bedrivs vid institutionen under ledning av professor Jens Schouenborg. Forskarna har bl.a. visat hur information om smärta och klåda förmedlas till centrala nervsystemet av tunna nervfibrer som leder nervimpulser relativt långsamt. Impulser som uppstår vid beröring av huden förmedlas istället av grova och snabbt ledande nervfibrer.

Att klia sig vid klåda ger ensnabb men kortvarig lindring av besvären. På samma sätt kan man dämpa en smärtupplevelse i huden genom att gnugga sig på hudområdet. Om man kliar för mycket, t.ex. på ett eksem, kan huden skadas och klådan förvärras. CFS-metoden imiterar nervstimuleringen vid kliandet men utan att skada huden. En flexibel silikonplatta har försetts med ett antal nålliknande elektroder som var och en stimuleras med låg frekvens. Nålspetsarna sticker ut 0.2 mm från plattan. När plattan trycks lätt mot huden förs nålspetsarna genom hudens hornlager till ett område som är rikligt försörjt med tunna nervändar.

Hans-Jörgen Nilsson har undersökt vilken effekt CFS har på klåda och olika former av smärta hos människa. Han har också jämfört effekten med effekten av konventionell transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) som huvudsakligen stimulerar grova nervfibrer. På friska försökspersoner visades att CFS i första hand stimulerar tunna nervfibrer. Akut kåda som framkallats av histamin hämmades kraftigt med CFS- men inte med TENS. Lindringen av klådan höll i sig 4-8 timmar.

Andra försök visade att CFS också kunde användas för att lindra smärta. Metoden var allra effektivast mot brännande smärta som fortleds i de allra tunnaste nervfibrerna. Däremot påverkades inte mekaniskt utlöst smärta eller stickande känsla. TENS hade bara marginell effekt på samtliga hudsinnen. Det visade sig också att både CFS och TENS måste appliceras direkt på det kliande eller smärtande hudområdet för att ha effekt.

I ett annat arbete har Hans-Jörgen Nilsson visat att maximal lindring av smärta eller klåda uppnåddes redan efter 6-10 minuter.

- Det gör CFS till en attraktiv metod för egenbehandling av klåda. Redan en kort behandling ger långvarig effekt, säger Hans-Jörgen Nilsson.

CFS-behandling av svår klåda bör bara ske på läkares inrådan. Klåda kan nämligen vara symtom på andra sjukdomar och den risken måste först uteslutas.

Forskargruppen har också undersökt hur CFS fungerar på personer som lider av kronisk klåda till följd av s.k. atopiskt eksem. CFS gav klådlindring i mer än 7 timmar efter behandling.

- Våra fynd tyder på att CFS företrädesvis stimulerar tunna nervfibrer. Stimuleringen aktiverar i sin tur mekanismer i ryggmärgen som hämmar vissa typer av hudsinnen, framförallt klåda, säger Hans-Jörgen Nilsson.

Fynden inom smärtforskningen har lett till att en ny teori, den s.k .interaktionsteorin, har formulerats. Den innebär att olika hudsinnen interagerar med varandra vilket leder till att en viss typ av känsla når medvetandet medan andra sinnen aktivt hämmas. CFS som företrädesvis upplevs som en stickande smärta skulle via sådana interaktiva mekanismer få störst effekt på hudsinnen som klåda och brännande smärta. Resultaten stärker tidigare experimentella rön som tyder på att smärtsystemet ingalunda är ett enhetligt system utan snarare består av många delsystem som kan påverkas mer eller mindre individuellt.

- Det kan förklara varför olika smärttillstånd reagerar olika för en viss medicinsk behandling, säger Hans- Jörgen Nilsson.
- Forskarnas förhoppning är att ökade kunskaper om smärt- och klådsystem kan leda till skräddarsydda behandlingar som påverkar smärtan på ett specifikt sätt.
_________________________________________________________________________

Hans-Jörgen Nilsson disputerar på sin avhandling torsdagen den 25 februari.
Han kan nås på tel 046/222 46 51

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-02-26