Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               9 mars 1999

Petra.Francke@info.lu.se

Nya kurser vid Lunds universitet


Neuropsykologi, Religion och psykiatri, Geometriska algoritmer, Alla tiders musik! och Bibel 2000 är några av de närmare 30 nya kurser som ges i höst vid Lunds universitet. Sammanlagt går det att söka till drygt 650 kurser. Sista anmälningsdag är 15 april.
Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22 och Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan. Bosatta utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91.
Anmälningskatalogen finns också utlagd på Internet på adressen: http://www.lu.se/stu/studinfo/akh99/anmalningskataloght99.html
Där finns även en anmälningsblankett, som dock måste skrivas ut och sedan skickas till Antagningsavdelningen med vanlig post. Det går alltså inte att anmäla sig direkt över nätet.
Kurser vid Lunds tekniska högskola, LTH, finns i en egen kurskatalog. Den kan beställas från LTH:s kansli på tel 046-222 72 00, fax 046-222 40 16.


Ny kurser höstterminen 1999:

Samhällsvetenskap


Ekonomisk historia. Invandring och ekonomi i ett historiskt perspektiv, 5 poäng
Kursen ger en översikt över olika teorier som används för att analysera migrationens orsaker och effekter. Kursens huvudinriktning är migrationen till och från Sverige, där särskild vikt läggs vid invandringen till Sverige under efterkrigstiden. Även interna flyttningar samt internationella och historiska migrationsströmmar studeras, samt migrationens effekter på såväl individ- som samhällsnivå.

Ekonomisk historia. Globalisering förr och nu, 5 poäng

Informatik. Standardsystem för affärstillämpningar, 5 poäng
Kursens huvudmål är att ge fördjupade kunskaper om standardsystem och affärstillämpningar. Kursen ger också förståelse för att man vid införande av informationsteknologi och utformning av informationssystem måste beakta både organisationens strukturer och processer och organisationens kontext.

Neuropsykologi, 10 poäng
Kursen ger kunskaper om hjärnans struktur och funktion och belyser hur neurofysiologiska och neurokemiska faktorer kan inverka på kognition och personlighet. Förutom hjärnans normala funktion innefattar kursen hjärnans
sjukdomar. Syftet är dessutom att ge kunskap om relevant forskningsmetodik.

Samhällsgeografi. Näringslivet, regionen och globaliseringen, 10 poäng
Ges i Helsingborg.

Sociologi. Cultural studies - Kultur/Konst/Samhälle, 40 poäng
Kursen presenterar några centrala nutida kulturteoretiska riktningar, bl a den brittiska Cultural Studies traditionen. De olika traditionernas teoretiska och metodologiska angreppssätt samt metoder studeras genom konkreta exempel på nutida kulturella processer och praktiker. Cultural Studies kritiska potential diskuteras och prövas under kursens gång.

Humaniora

The Roots of European Cultures. From Stone Age to Cities, 10 poäng
Kursen ges på engelska och utbytesstudenter har förtur till kursen. Den belyser viktiga företeelser i Europas förhistoria och tidiga historia, till exempel uppkomsten av jordbruk, metallurgin, konst och skrift samt urbaniseringsprocessen. Kursdeltagarna granskar hur dessa gestaltade sig i Norra Europa Centraleuropa samt Medelhavsområdet och försöker uppnå en syntes.

Teologi

Religionsbeteendevetenskap, Religion och psykiatri, 5 poäng
Kursen studerar positiva eller negativa effekter som följer av att människor omfattar religiösa föreställningar eller deltar i religiösa handlingar.

Tros- och livsåskådningsvetenskap, Etik och litteratur, 5 poäng
Kursen behandlar den nutida forskningen om den litterära fiktionens etiska dimensioner.

Den nya bibelöversättning som kommer 1999 uppmärksammas i kurserna:
Bibelvetenskap, Att tolka och översätta bibeln: den nya översättningen av Gamla testamentet, 5 poäng

Bibelvetenskap, Bibel 2000, 5 poäng

Under höstterminen 1999 ges följande nya Internetbaserade distanskurser vid Teologiska fakulteten:
Religion längs Sidenvägen, 5 poäng
Kursen ger kunskaper i de olika religiösa, filosofiska och sociala systemen i samhällena längs Sidenvägen från förhistorisk tid tills idag.

Religionssociologi, 5 poäng
Kursen fokuserar religionen som socialt fenomen i olika tider och olika kulturer.

Bibliska huvudtankar, 10 poäng
Kursen ger en översikt över hur centrala existentiella frågor gestaltas i bibeltexterna och hur dessa behandlas i aktuell bibelvetenskaplig forskning.

Mission och kultur, 5 poäng
Kursen ger en fördjupad kunskap om mötet mellan kristna och utomkristna religiösa uttryck i olika kontexter.

Grunderna i etik, 5 poäng
Kursen behandlar grundläggande frågor inom den allmänna etiken och dess relation till religion och livsåskådning.

Musikhögskolan i Malmö

Alla tiders musik! 10 poäng
Sixten Nordström går i denna kurs igenom den västerländska musikens historia, med de stora tonsättarna och deras viktigaste verk som den röda tråden. Tyngdpunkten kommer att ligga i 1900-talets musik, då den s k klassiska musiken får konkurrens av utomeuropeisk musik, jazz, popmusik, rockmusik, instrumental teater, populärmusik, den moderna musikalen etc. Kursen omfattar även den musikdramatiska delen av musikhistorien, dvs opera-, operett- och musikalområdena. Ingen särskild behörighet krävs.

Fortbildning i elgitarr och elgitarrmetodik, 5 poäng
Fortbildningskurs för verksamma elgitarrlärare i musikskola/kulturskola och estetiskt program.

Fortbildningskurs i piano, klassisk inriktning, 5 poäng
Kursen syftar till att öva upp och förbättra och utveckla den tekniska färdigheten både klangligt och motoriskt samt fördjupa kunskaper i interpretation och konstnärlig gestaltning.

Jazzteori och arrangering, 5 poäng
Kursen syftar bl a till att öka förståelsen för den traditionella jazzharmoniken genom steganalys samt att relatera den till traditionell funktionsharmonik. Kursen ska också öka studenternas teoretiska och praktiska förståelse för att arrangering för olika jazzsättningar, dels med utgångspunkt från den traditionella jazzharmoniken, dels med utgångspunkt från modern harmonik. Den erhållna kunskapen ska sedan också kunna tillämpas.

Musicerande i blockflöjtsensemble, 5 poäng
Ensemblemusicerande - block-flöjtskvartett/kvintettspel med musik från Elisabeth I:s hov i England till holländsk avantgarde med stor ambition.

Rockensemble på musikskolan/kulturskolan, 5 poäng
Fortbildningskurs för lärare som undervisar i eller som vill sätta igång rockensembleverksamhet i musikskola/kulturskola. Kursen syftar till att utveckla en metodik för det stadium man verkar i samt att ge material som passar för verksamheten. Lektionerna bygger på praktisk eget musicerande i rockensemble med färdighetsnivå motsvarande biinstrument.


Körledning, 10 poäng
Kursen vänder sig till verksamma musiklärare, kyrkomusiker och körledare som önskar bredda sina kunskaper och färdigheter i körledning och körmetodik.

Matematik och naturvetenskap

Geometriska algoritmer, 5 poäng
Kursen ger en fördjupad insikt i konstruktion och analys av algoritmer och datastrukturer lämpade för geometriska data. I kursen behandlas triangulering, konvexa höljen, TSP, Voronoi-diagram, minimala basträd, punktlokalisering, sveplinje-metoder, närmaste granne, separationsproblem, kortaste vägar, approximationer och datastrukturer för geometriska algoritmer.

Radiofysik. Strålning inom hälso- och sjukvården, 5 poäng
Internetbaserad distanskurs speciellt lämplig för medicine studerande och som fortbildning för annan vårdpersonal som i sitt arbete använder strålning.

Miljöradiofysik, 5 poäng
Internetbaserad distanskurs.

Organisk kemi, påbyggnadskurs, 10 poäng
Den teoretiska delen omfattar syntesstrategi och fysikalisk organisk kemi. Den laborativa delen är en avancerad kurs i preparativ organisk kemi, delvis med användning av mikroskalig teknik.

Oorganisk kemi, påbyggnadskurs, 10 poäng
Kursen behandlar koordinationskemi, reaktionsmekanismer och kinetik av koordinations-komplex, kristallografi och bio-oorganisk kemi.

Yt- och kolloidkemi, påbyggnadskurs, 10 poäng
Kursen behandlar termodynamik, elektrostatiska interaktioner och krafter i kolloidala system, kolloidal stabilitet och polymerer i lösningar.



Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-03-09