Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               990312

Christer.Hjort@info.lu.se

Göran Angsmark får universitetets silvermedalj

Lunds universitets rektor, professor Boel Flodgren, överlämnade vid dagens professorsinstallation i Lund, universitetets silvermedalj till Göran Angsmark för utmärkta insatser.
Göran Angsmark har beskrivit en lång och växlingsrik bana vid univer-sitetet, först som lärare och forskare och sedan som administrativ chefstjänsteman. 1954 började han som 2:e amanuens vid Statistiska institutionen för att via en tjänst som assistent bli biträdande lärare 1960 och universitetslektor 1967.

1969 gick han över till universitetsförvaltningen och fick då en av de utbildningsledartjänster som inrättades i samband med den s.k. PUKAS-reformen. Härefter fortsatte han sin karriär inom förvaltningen för att 1975 bli byråchef. 1991 blev han akademisekreterare, vilken post han lämnade med pension 1997. 1989-1990 vikarierade han under närmare ett år som universitetsdirektör och förvaltningschef.

Under sin mångåriga tjänstgöring vid universitetsförvaltningen har Göran Angsmark utfört ett synnerligen förtjänstfullt arbete, för vilket han nu belönas. Han har haft ett huvudansvar för utformningen av universitetets nuvarande organisation och administration med dess starkt decentraliserade struktur. Bland enskilda betydelsefulla in-satser från Angsmarks sida kan nämnas hans medverkan vid uppbyggnaden av Ekonomihögskolan och Institutet för ekonomisk forskning i slutet av 1980-talet, hans insatser i samband med införandet av det stora Core curriculum-projektet och hans nyckelroll vid skapandet av Konsthögskolan i Malmö i mitten av innevarande årtionde.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-03-12