Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               99-03-30

Petra.Francke@info.lu.se

Projekt för arbetslivskontakter över Öresund


”Arbetslivcenter Öresund 1999-2000” är ett nytt projekt vid Lunds universitet, som ska arbeta för ökad sysselsättning bland högskoleutbildade i Öresundsregionen.
Projektet kommer bl a att bygga upp en databas med lediga jobb, traineeplatser, praktikplatser och examensarbeten för studenter och arbetssökande akademiker. Det ska också initiera arbetsmarknadsevenemang för företag och studenter från båda sidor sundet.

Projektet, som satte igång den första februari, har som övergripande mål att öka sysselsättningen i Öresundsregionen, i synnerhet bland högskoleutbildade. Och sådana finns det gott om. Totalt studerar ca 120 000 personer inom Öresundsuniversitetet, som omfattar elva universitet och högskolor i Skåne och på Själland.
– Universitet och högskolor på bägge sidor av Öresund utgör tillsammans den fjärde starkaste kunskapsregionen i Europa, säger Lunds universitets rektor, professor Boel Flodgren. Forskning på internationell toppnivå och tillgång på välutbildade akademiker har en nyckelroll för utvecklingen av regionens näringsliv. Arbetslivcenter Öresund är ett mycket spännande initiativ, inte minst genom att studenterna får en kontakt med en arbetsmarknad tvärs över nationsgränserna och att företagen på samma sätt kan bredda sin rekrytering.
Arbetslivcenter Öresund 1999-2000 vill bygga ut kontaktytorna mellan företag och studenter, och göra dem mer överskådliga. Projektet ska också ge studenterna bättre översikt över arbetsmarknaden i regionen, och underlätta för företagen att hitta kompetent personal.

Detta kommer man att arbeta för genom att

I projektet medverkar personal från Lunds universitets Arbetslivcenter, studentkårernas praktikförmedling samt projektanställda yngre akademiker. Arbetsförmedlingen Akademiker ställer dessutom upp med ett antal arbetssökande personer som här kompletterar sin teoretiska utbildning med praktisk erfarenhet.

Projektet finansieras bland annat genom medel från Europeiska socialfonden Mål 3, sysselsättningspakten. Det varar fram t o m maj 2000.

Ytterligare information:
Sven Eriksson, föreståndare för Arbetslivcenter, tel 046-222 70 51,
e-post Sven.Eriksson@stu.lu.se
Rikard Malmberg, Enheten för näringslivssamverkan, tel 046-222 12 75,
e-post Rikard.Malmberg@ind-liaison.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-03-30