Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               99-03-30

Goran.Frankel@info.lu.se

Matematikcentrum
ny storinstitution


I dag fredagen den 26 mars invigs en ny storinstitution vid Lunds universitet. Matematikämnet som i många år varit uppsplittrat på flera institutioner och avdelningar samlas under ett tak i Matematikcentrum. Det är inte enbart en organisatorisk förändring av teknisk art. Händelsen är också ett uttryck för att matematikens roll i samhället håller på att förändras.


Den nya storinstitutionen består av de f d institutionerna/avdelningarna för matematik, matematisk statistik och numerisk analys vid Lunds Tekniska högskola och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Den sistnämnda avdelningen var inte ens inhyst i Matematikhuset utan ingick i institutionen för datalogi och numerisk analys som nu delas. Datalogerna kommer i fortsättningen att tillsammans med Programvaruteknik bilda den nya institutionen för Datavetenskap.
För att hysa de nya verksamheterna kommer Matematikhuset vid korsningen Sölvegatan/Tornavägen att byggas ut under innevarande år med en tre våningar hög paviljong. Det blir förhoppningsvis en temporär lösning i väntan på en ombyggnad av hela Matematikhuset.
I dagarna har Matematikcentrum också fått ett anslag från FRN på två miljoner kronor för att bygga ut och komplettera sin datorkapacitet för avancerade numeriska beräkningar.

Stor bredd
- Vi tar ett stort steg framåt när vi nu kan samla hela kedjan från den "rena" matematiken till den tillämpade under ett tak. Den tillämpade matematiken utvecklar nya metoder ur den matematiska teorin, och teoretikerna kommer i kontakt med nya intressanta frågeställningar genom de mer praktiskt inriktade matematikernas arbete. Samtidigt har de matematiska problem man arbetar med i dag blivit så svåra att man behöver dra nytta av alla resurser som finns, säger den nya institutionens prefekt professor Georg Lindgren.
- Det har uppstått en situation där man från näringslivets sida också vänder sig direkt till oss matematiker med sina problem, fortsätter Georg Lindgren. Förr vände man sig ofta enbart till en institution inom områden som t ex elektroteknik eller maskinteknik som utnyttjar avancerad matematik. Institutionen konsulterade sedan ibland oss. Vi har varit – och kommer även i fortsättningen att vara – lite av ”hjälpgummor”, men nu tar vi oss an egna uppdrag. Då är det viktigt att kunna erbjuda en bred och mångfacetterad matematisk expertis.
Bredden är också viktig med tanke på de omfattande utbildningsinsatser matematikerna ansvarar för. Totalt motsvarar de 1.000 helårsplatser, vilket är 15% av grundutbildningen på LTH och 25% på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vid Matematikcentrum arbetar nu 150 personer, varav elva professorer och biträdande professorer samt drygt 50 doktorander.

Den matematiska högteknologin
Matematiken har alltid varit viktig för tekniken. Men den tillämpas nu inom allt fler områden: ekonomi, handel, miljö etc. Så fort det sitter ett litet smart datorchip i en produkt talar man gärna om ”högteknologi”. Få av oss är medvetna om att det då ofta är matematisk teknologi som avses. För oavsett om chippet detekterar, analyserar eller styr en process har en matematiskt skolad person vid något tillfälle utvecklat en matematisk modell för hur chippet ska arbeta.

Matematikerna i Lund har hävdat sig väl inom den ”rena”, icke tillämpade matematiken. Professorerna Lars Hörmander och Lars Gårding har nått internationell ryktbarhet för sina arbeten om partiella differentialekvationer. Den förstnämnde belönades 1962 med Fieldsmedaljen, av många betraktad som matematikens nobelpris. Partiella differential-ekvationer är fortfarande en specialitet vid institutionen, men teoretikerna ägnar sig också åt andra områden t ex inversa problem, algebra och operatorteori.
Exempel på den tillämpade matematiken finner man inom ämnesområdet matematisk statistik. Avdelningen har många industrikontakter inom energi- och telekomområdet, likaså inom navigation och positionering. Mätningen av miljödata kan innehålla både systematiska fel och slumpmässiga variationer som det gäller att klarlägga. Man utvecklar också en modell för att bestämma höjd och frekvens av havsvågor med hjälp av mätningar från miljöövervakande rymdsatelliter. En del av detta arbete sker inom EU-projektet COMKISS (Conveying Metocean Knowledge Improvements unto Shipping Safety). Inom den medicinska statistiken är man med om att utveckla perimetern, ett nytt hjälpmedel för diagnosticera grön starr. Matematikcentrum har del i en särskild professur för biostatistik som dock huvudsakligen bekostas av samhällsvetarna och medicinarna. Det kan tilläggas att man inom den tekniska matematiska statistiken också har inrättat en konsulttjänst för små och medelstora företag.

Seende robotar
Bildanalysgruppen arbetar med att ”lära” robotar tolka en tvådimensionell videokamerabild tredimensionellt. Det finns många medicinska tillämpningar, t ex att förbättra de tomografiska röntgenbilderna eller tolka prover av kroppssekret. I förra årets riksomfattande tävling Innovation Cup belönades två uppfinningar som är spin off-effekter av bildanalysgruppens arbete. Det ena är ett datorprogram som kan ”läsa” handskriven text. Det andra är ett system där det personliga fingeravtrycket ersätter kortkoder. Bildanalysgruppen är också med i två stora EU-program: CUMULI (Computational Understanding of Multiple Images) och VIVA (View Point Invariant Visual Acqusition).
Matematikcentrum är en av 13 samarbetspartners i ECMI, the European Consortium for Mathematics in Industry. ECMI arbetar för mer användning av matematiska modeller i industrin. Organisationen vidareutbildar industrimatematiker och utbyter kunskap och kompetens via en rad program. Fyra doktorander från Matematikcentrum arbetar f n vid andra ECMI-universitet. Med universitetet i Kaiserslautern har också ett samarbete rörande industrimatematik inletts. För den som läser till civilingenjör inom programmet för datateknik öppnar sig nu möjligheten att ta ut en dubbel examen; hon/han kan också åka till Kaiserslautern och bli tysk diplomingenjör. På motsvarande sätt ska tyska diplomingenjörer också kunna ta en svensk civilingenjörsexamen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-03-
30