Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-18
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Omvärldssymposium gåva till Växjö universitet från Lund

I februari förra året invigdes Växjö universitet, från början en filial till Lunds universitet.

- När högskolan i Växjö blev universitet ville vi uppvakta med något unikt, något som bara Lunds universitet kunde åstadkomma och där vi både kunde dela med oss av vår erfarenhet och samtidigt lära oss mera utifrån det nya universitetets frågor. Det skulle vara något bestående och något som innehöll det vi båda värnar mest om, den fria tanken och kunskapsutbytet, säger rektor Boel Flodgren. För Lunds universitet var det därför följdriktigt att till det nya universitetet överbringa en present som just betonar kunskapens och dialogens betydelse, nämligen ett symposium.

Gåvan, i form av ett symposium om dialogen med omvärlden, överlämnas nu på onsdag den 19 januari, kl 13.00-16.30. Önskemålet från Växjö universitet har varit att på detta symposium diskutera erfarenheterna från samarbetet med det omgivande samhället, universitetens tredje uppgift.

Symposiet hålles i sal Wicksell, hus K, Universitetsplatsen 1. Det inleds av universitetsstyrelsens ordförande Margitta Edgren, rektor Boel Flodgren och rektor Magnus Söderström. Därefter följer en föreläsning av professor Gunnar Törnquist, kulturgeograf, som redovisar resultaten från egen och internationell forskning om Universitet och regional utveckling. Därefter följer tre parallella seminarier: Fortbildningens traditioner i universitetets ambitioner, Universitet och skolan och Universitet hemma - undervisning på distans.

I seminariet om Folkbildningens traditioner presenterar fysikstuderande Johan Zetterberg Upptäckarklubben, en fysikklubb för sjuåringar, och informationschef Christer Hjort berättar om två stora projekt I berömda mäns fotspår: Tycho Braheprojektet och Linnéprojektet.

I seminariet om Universitet och skola talar föreståndaren för Nationella resurscentret för fysik, Gunnar Ohlén, kring Vad frågar barn och hur svarar vetenskapen. Marita Bruzell-Nilsson, som är studievägledare vid Lunds tekniska högskola redogör för ett Mentorprogram i matematik och universitetslektor Johan Stenström talar om Lektorsutbildning för gymnasielärare.

I seminariet Universitet hemma - undervisning på distans presenteras arbetet med att utveckla och undervisa på distanskurser. Universitetsadjunkt Sara Goodman redovisar sina erfarenheter från Genuskurs på distans och sjukgymnast Gunilla Knall och forskningsingenjör Jonas Falkvall talar om sina erfarenheter av en kurs i Rehabiliteringsteknik.
Lars-Åke Ståhl, Studiecentrum Syd, Ystad, avslutar detta seminarium med att informera om hur det är Att bygga upp ett lokalt studiecentrum.

Symposiet avslutas kl 16.00, i Sal Wicksell, med en summering som leds av rektor Magnus Söderström. Symposiet är öppet för alla intresserade.

Ytterligare upplysningar:
Informationschef Christer Hjort tel 046-2227008, 070-528 7008
e-post christer.hjort@info.lu.se
Martha Ullerstam tel 046-222 7011, e-post martha.ullerstam@info.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-18