Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-21
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Lund 2000

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har beslutat utse hovrättspresidenten Bo Broomé och professor Ruth Nielsen, Handelshögskolan i Köpenhamn, som hedersdoktorer år 2000.


Presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Bo Broomé, född 1936, är en av sin generations mest framstående svenska jurister. Han har gjort viktiga och bestående insatser både på lagstiftningens och rättstillämpningens område. Under sin tid som rättschef och statssekreterare i justitiedepartementet visade han stor integritet och kunskap varvid särskilt hans arbete med grundlagsfrågor förtjänar uppmärksamhet. Som justitieråd gjorde han sig känd för stor skicklighet. Som president i Skånska hovrätten har han på ett föredömligt och förebildligt sätt kombinerat rollen som domare och som utredningsman. Fakulteten vill med ett hedersdoktorat till Bo Broomé uppmärksamma hans insatser som lagstiftare och belöna en av efterkrigstidens främsta domargärningar.

Bo Broomé är lundastudent. Han avlade juris kandidatexamen i Lund och har under sin karriär varit Lund och juridiska fakulteten trogen. I ett antal år har han varit ledamot av såväl juridiska fakultetsstyrelsen som Sällskapet Lundajuristers styrelse. Han har i dessa funktioner i hög grad bidragit till att ge juridiska fakulteten en god förankring i det regionala rättslivet.


Ruth Nielsen, född 1946, blev juris doktor vid Köpenhamns universitet 1992. Hon är nu professor vid handelshögskolan i Köpenhamn. Hon har en bred och varierad yrkesbakgrund som forskare och utredare. Den omfattar universitetsforskning, tjänstgöring vid justitiedepartementet, utredningar för EG-kommissionen och deltagande i samnordiska forskningsprojekt. Ruth Nielsen har också ett ovanligt brett kompetensområde. Hennes huvudsakliga forskningsområde var till en början arbetsrätten och särskilt frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. Redan från början behandlade hon dessa frågor i ett EU-perspektiv och blev tidigt en erkänd expert på EG-rätten inom dessa områden. Hon har sedan fortsatt att bredda sitt kompetensområde till de mer allmänna delarna av EG-rätten och till konkurrensrätten och rättsteorin.

Ruth Nielsen utmärker sig som en oerhört produktiv forskare. Hon publicerar ständigt nya kvalificerade arbeten i form av böcker och uppsatser och är också en engagerad och aktiv medarbetare i olika forskningsprojekt, bl.a. Öresundsprojektet.

Det ter sig särskilt lämpligt att just detta år utse Ruth Nielsen till hedersdoktor i Lund. Hennes forskningsområden har starka beröringspunkter med den forskning som bedrivs vid fakulteten i Lund. Ruth Nielsen har alltid visat sig öppen för samarbete över sundet och kommer säkert att bli en av centralgestalterna i det tätare samarbete mellan Köpenhamn och Lund som kommer att följa med broförbindelsen mellan Danmark och Sverige som ju invigs i år.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-21