Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-21
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Förslag om stärkt studentinflytande

Den bästa grunden för ett väl fungerande studentinflytande är att det finns en bra dialog mellan studenterna och universitetet. Studenterna ska ses som medaktörer och få ta del av så mycket som möjligt av universitetets verksamhet.
Det är utgångspunkten för det förslag som en arbetsgrupp för studentinflytande vid Lunds universitet lade fram på torsdagen.

Arbetsgruppen föreslår ett antal åtgärder. Bland annat bör institutionerna få en mer uttalad roll i att öka studentinflytandet. De bör bl a i samråd med kårerna hjälpa till att hitta studenter som vill vara kursombud och liknande. Idag är det på vissa håll inom universitetet svårt att få studenter att engagera sig som studentrepresentanter.

Arbetsgruppen föreslår också att institutionerna får ett uttalat ansvar att informera studenterna om vilka möjligheter de faktiskt har att påverka sin utbildning. Institutionerna skulle t ex kunna visa vilka förändringar som gjorts efter påpekanden i studenternas kursutvärderingar.

För att öka studenternas inflytande i de formella beslutsprocesserna krävs att studenterna kommer in redan under beredningsstadiet. Därför föreslås att beredningsorgan inrättas i större omfattning än vad som finns idag.

För att få in studenterna även i de informella beslutsprocesserna inom universitetet, föreslås samrådsförfarande inrättas på universitetslednings-, områdes- och institutionsnivå, där frågor som berör studenterna kan diskuteras.

Arbetsgruppen föreslår vidare att doktorander ska få möjlighet att påtala ett upplevt missförhållande för ett opartiskt organ, exempelvis fakultetsstyrelsen.

- Det är min uppfattning att Lunds universitet ska ha som ambition att vara landets mest attraktiva universitet för studenter. Då är det viktigt att det finns ett väl fungerande inflytande för studenterna och att alla studenter känner delaktighet i universitetets verksamhet. Därför är det bra att arbetsgruppen föreslår ett tydligt ansvar för institutionerna för studenternas inflytande och delaktighet, säger rektor Boel Flodgren.

Rapporten kommer nu att gå ut på remiss till samtliga fakulteter, institutioner och kårer vid Lunds universitet


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-21