Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-03-13
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Fosforgödsling kan minskas

Fosfor spelar en viktig roll i övergödningen av hav, sjöar och vattendrag. Men både åkerjord och skogsmark tycks kunna klara sig med mindre fosfor än man föreställt sig. Det framgår av en ny studie från ekologiska institutionen vid Lunds universitet.

I en doktorsavhandling av växtekologen Ann-Mari Fransson undersöks växternas förmåga att ta upp fosfor och jordens förmåga att bevara fosfor i en form som är tillgänglig för växterna. Det är ett komplicerat förlopp, eftersom fosfor finns i så många former i naturen. I marken är i dag ca 170 fosforföreningar kända.

- Hittills har man trott att det bara är de vattenlösliga föreningarna som växterna kan tillgodogöra sig. Men min forskning visar att växter även tillgodogör sig andra fosforföreningar. Det kan ske på ett indirekt sätt. När växterna tagit upp de vattenlösliga fosforföreningarna utlöses andra processer i marken så att förrådet av sådana föreningar fylls på igen, säger Ann-Mari Fransson.

Ann-Mari Fransson har bl a undersökt skogsmark som gödslats i tjugo års tid men inte under de senaste tio åren. Fosforhalten visade sig fortfarande vara mycket hög. Det stämmer väl med undersökningar av jordbruksmark gjorda av andra forskare.

- Fosforhalten förblir i de flesta fall hög i jord som brukats länge. Jag skulle nog vilja rekommendera att man minskar fosforgödslingen. Inte bara med tanke på miljön utan också därför att råvaran - fosfat - är en ändlig resurs, påpekar Ann-Mari Fransson.

I avhandlingen finns också en studie över hur väl två vilda örter - bergssyra och svartkämpar - tar upp fosfor. Skillnaden är stor. Bergssyra tar upp betydligt mer fosfor än svartkämpe. Fortfarande är mycket lite känt om enskilda arters upptag av fosfor. Ökad kunskap på detta område kan utnyttjas i framtidens jordbruk, tror Ann-Mari Fransson.
___________________________________________
Ann-Mari Fransson doktorsavhandling heter Soluble and plant available phosphorus in acid soils.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-03-13