Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-03-21
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet önskar samverkan
mellan militär och civil flygutbildning

Lunds universitet har i dagarna skickat iväg en skrivelse till försvars- och utbildningsdepartementen med ett förslag om en utredning av möjligheterna till samarbete mellan den civila flygutbildningen vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (TFHS) och den militära flygutbildningen.

TFHS tillhör sedan 1998 universitetet och skrivelsen kommer från dess särskilda styrelse. Frågan har sin aktualitet inför det förestående försvarsbeslutet, som bl.a. berör F 10 i Ängelholm med försvarets flygskola.

I skrivelsen pekas på betydande ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster vid ett ökat samarbete mellan den civila och militära flygutbildningen. Samverkan ska enligt TFHS ta sikte på den grundläggande flygutbildningen som inleder den miltära utbildningen, och inte omfatta den efterföljande yrkesförberedande delen. Den inledande delen är i princip gemensam för miltära och civila piloter, och TFHS startar de facto sin utbildning med samma grupp- och ledarskapsutbildningspaket som den militära flygskolan.

Vidare framhålls att försvaret idag utbildar sina piloter i helt egen regi, samtidigt som det möter allt större krav på ett ökat internationellt engagemang. TFHS å sin sida utbildar sina piloter för anställning i organisationer med internationell verksamhet. Skolan följer helt de sameuropeiska regler som gäller fr.o.m. innevarande år och står under kontroll av den nya europeiska luftfartsmyndigheten JAA. En samverkan skulle därför ge de militära piloterna de certifikat och den kunskap om civila flygrutiner som krävs för internationell flygning.

TFHS förfogar över betydande resurser för flygutbildning. Skolan har en differentierad lärarstab och egen teknisk organisation samt ett antal flygplan för övningsändamål. Flygplatsen i Ljungbyhed har flera parallella banor. En ostörd miljö och god tillgång till övningsutrymme ger i det närmaste idealiska möjligheter för flygutbildning.

Som bakgrund till sitt förslag anger TFHS de ovissa konsekvenser för den militära flygutbildningen som följer av reduceringarna inom försvaret. Samtidigt har TFHS för egen del ett behov att utöka sin verksamhet för att få en mer kostnadseffektiv pilotutbildning.

Lunds universitet har i sin överlämnandeskrivelse till departementen anfört att det ser mycket positivt på skrivelsen från TFHS och dess förslag. Rektor Boel Flodgren framhåller att universitetet har arbetat med den här frågan under de senaste månaderna.

- Ett väsentligt skäl är att vi behöver en bredare bas för vår verksamhet vid TFHS. Det är därför med stor glädje jag precis erfarit att riksdagens försvarsutskott i sitt utlåtande över försvarspropositionen uttalat att formen för den framtida militära flygförarutbildningen bör ses över, för att bl.a. uppnå integrerad militär och civil flygförarutbildning i de delar där så är lämpligt, säger Boel Flodgren.


För ytterligare information kontakta:
Skolchef K-G Lundberg, tel 0435-44 54 51, e-post K-G.Lundberg@tfhs.lu.se eller David Storm, 046-222 93 80, e-post David.Storm@rektor.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-03-21