Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-05-12
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

LTH satsar på Fuktcentrum

Byggforskningsrådet och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, fortsätter att stödja forskningen inom fuktområdet vid Lunds Tekniska högskola LTH. För att lättare kunna föra ut resultaten inrättas i samverkan med näringslivet "Fuktcentrum vid LTH". Detta är en fortsättning och förstärkning av den verksamhet som alltsedan 1980 varit samordnad under "Fuktgruppen i Lund". Avsikten är att Fuktcentrum vid LTH skall vara ett kunskapscentrum för byggrelaterade fuktfrågor.

Det är välkänt att fukt är en förutsättning för mögel, men det finns även andra risker som är mindre uppmärksammade och kända. Allt fler forskningsresultat visar på ett tydligt samband mellan förekomst av fukt och dålig innemiljö. Det är därför av stort intresse både för samhället och för byggsektorn att fuktforskningen kan fortsätta och att insatser kan göras för att sprida kunskapen om fuktfrågor. Den nya centrumbildningen skall också stimulera till att forskningsresultaten tillämpas vid såväl nybyggnad som reparationer och ombyggnad.

Fuktcentrum skall bidra till att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information inom fuktområdet genom att utgöra en länk mellan grundläggande forskning och olika tillämpningar. Det är en förhoppning att Fuktcentrum skall kunna utgöra ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner inom fuktområdet och vara en nationell resurs inom fuktforskningen. Fuktcentrum kommer att verka för ett ökat samarbete med övrig svensk fuktforskning, knyta tvärvetenskapliga kontakter och uppmuntra samarbete om fuktfrågor med andra vetenskapliga discipliner. En viktig uppgift blir att föra ut resultat från forskningen genom kurser, temadagar, skrifter, nyhetsbrev, hemsida etc.

Styrelsen för Fuktcentrum utgörs av:
Nils-Rune Andreasson, direktör Ideon AB, ordf,
Paul Lindroth, enhetschef Boverket,
Lars Birve, direktör MKB Fastighets AB,
Stefan Westberg, direktör Abetong Teknik AB,
Torbjörn Larsson, civilingenjör Tyréns,
Arne Elmroth professor i Byggnadsfysik LTH,
Göran Fagerlund professor i Byggnadsmaterial LTH.
Lena Falkman, avd. direktör BFR, adjungerad,
Bertil Grandinsson, direktör SBUF, adjungerad.
Föreståndare för Fuktcentrum är Jesper Arfvidsson, lektor i Byggnadsfysik LTH.http://.www.fuktgruppen.lth.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-05-12