Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-05-17
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Kvinnornas historia vid universitetet skildras i ny bok

Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok för 1999 handlar om kvinnor vid Lunds universitet - från de första kransflickornas inträde vid akademien i början av 1800-talet till dagens institutionssekreterare.

Boken inleds av redaktörerna Göran Blomqvist och Christina Carlsson Wetterberg som framhåller att historieskrivningen om universitetet länge präglats av den manliga dominansen, och att litteraturen sagt väldigt lite om kvinnorna. Det är dock viktigt att öka insikterna om hur förhållandena mellan män och kvinnor har gestaltat sig i den speciella värld som ett universitet är.

Artiklarna i boken täcker ett brett område. Kvinnliga studenter, forskarpionjärer och professorer belyses. Även yrkesgrupper som kvinnliga institutionssekreterare, laboratorieassistenter och städerskor uppmärksammas i boken. En viss tonvikt ligger på 1900-talets första hälft, då kvinnors rätt att vistas i den akademiska världen fortfor att vara ifrågasatt. Flera av artiklarna blickar också framåt och kastar ljus över den förändringsprocess som idag lett till att omkring hälften av de vid universitetet verksamma faktiskt är kvinnor.

Därmed inte sagt att den manliga dominansen är bruten. Ännu är andelen kvinnliga professorer liten, utbildningsvalen är mycket könsbundna, få av de administrativa cheferna är kvinnor, medan vissa yrkesgrupper är så gott som helt kvinnodominerade. Bokens konkreta skildringar kan bidra till en förståelse av hur dessa djupt rotade mönster kring manligt och kvinnligt upprätthålls och förhoppningsvis förändras.

Artiklarna är av två slag: dels vittnesmål från kvinnliga pionjärer, dels uppsatser som bygger på forskning om det förgångna.

De tidiga kvinnliga studenternas situation belyses i artiklar av Inger Hammar, Else-Britt Löfgren och Lina Carls. Eva Helen Ulvros skriver om professorskor och professorsdöttrar i Lund på 1800-talet och vid förra sekelskiftet. Cecilia Gagné beskriver två kvinnliga forskarpionjärer och Birgitta Odén visar på skillnader i de båda könens förhållande till den högsta utbildningen, doktorsexamen.

Boken ger också en inblick i hur vardagen har gestaltat sig och yrket utvecklats för några centrala kvinnodominerade yrkesgrupper vid universitetet. Birgitta Nilsson följer framväxten av institutionssekreterarkåren, Bodil Persson belyser laboratorieassistenternas historia, Jan-Olof Friström berättar om två kvinnliga biblioteksbiträden vid förra sekelskiftet och Göran Blomqvist lyfter bl a fram spismästarinnor, uppasserskor och städerskor.

Catta Torhell skriver om när kvinnoforskningen flyttade in i den akademiska världen genom bildandet av Kvinnovetenskapligt Forum.

Boken avslutas med skildringar författade av "dem som var med". Här återfinns två tidigare opublicerade tal av Hedda Andersson, universitetets första kvinnliga student, samt berättelser om studenttiden av Louise Overton, Asta Kihlbom, Anna Munch-Falk och Kerstin Berggren Axberger. Sist ger Ebba Skjöld en bild av sina 40 år som sekreterare och institutionssekreterare vid universitetet.

Medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet får boken utan kostnad. Den kan också köpas i bokhandeln. Medlem i sällskapet blir man genom att sätta in 100:- på postgiro 492043-5 och skriva namn och adress på inbetalningskortet som också märkes "ny medlem".

Lunds universitetshistoriska sällskap uppmärksammar den nya boken med en afton på temat "Kvinnor och universitetet" torsdagen den 18 maj klockan 19.00 i Eden på södra universitetsområdet i Lund (adress: Paradisgatan 5, hus H).
Program:
Lina Carls "Lundastudentskan idag och igår"
Christina Carlsson Wetterberg "Från kvinnohistoria till genushistoria"
Ellen Vinge "Hinder för den kvinnliga forskarkarriären?"
Boel Flodgren "Från jur.stud. till rektor - en törnbeströdd eller lättrampad väg?"
Alla intresserade hälsas välkomna.

_____________________________________

Ytterligare information:
Lina Carls, Historiska institutionen, tel 046-222 79 71,
e-post Lina.Carls@hist.lu.se

Lund suniversitetshistoriska sällskap


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-05-17