Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-06-05
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Positiv bild av Lunds universitet

Att Lunds universitet är välkänt och har ett brett utbud av utbildningar
med möjligheter till fördjupning och till forskning är de egenskaper som
värderas högst såväl inom universitetet som av dess omvärld. Det visar den
imageundersökning av Lunds universitet som Svenska Gallup gjort på uppdrag
av universitetet.
Andra utmärkande positiva egenskaper är den intellektuella atmosfären och
det livaktiga studentlivet i Lund. Svagheter som kommer fram i rapporten är
framför allt brister i nytänkande och bristen på bostäder i Lund.

Sammantaget ges det en mycket positiv bild av Lunds universitet i rapporten
som baseras på ett stort antal telefonintervjuer med såväl externa intressenter som
anställda och studenter.

Av de undersökta målgrupperna tillhör politikerna den mest positiva gruppen.
Fyra av tio politiker och beslutsfattare uppfattar dock Lunds universitet som i
första hand ett regionalt universitet. Bland universitetets lärare, ledning och
presumtiva studenter råder det däremot ingen tvekan om att Lunds universitet
är mycket internationellt inriktat.

Studenter och lärare vid universitetet tillfrågades bland annat om
kvaliteten på ett antal områden. Här ger universitetslärarna bättre betyg
än studenterna på undervisningen, kurslitteraturen, användandet av datorer
samt institutionsadministrationen medan studenterna anser att
undervisningslokalerna är bättre än vad lärarna gör.

Av de tillfrågade presumtiva studenterna planerar nio av tio att läsa
vidare på högskola eller universitet. En stor majoritet anger Lunds
universitet som sitt förstahandsval. Sex av tio studenter vid Lunds
universitet uppger att de yrkesarbetat innan de började studera.

- Rapporten bekräftar att det finns en mycket positiv inställning till
Lunds universitet i såväl omvärlden som inom universitetet. En
SCB-undersökning som gjordes tidigare under våren visar att
sistaårseleverna vid landets gymnasier sätter Lunds universitet främst.
Men det finns också nyanser i den bild av universitetet som redovisas bland
de undersökta grupperna, säger informationschef Christer Hjort i en
kommentar.

- Mer av nytänkande efterlyses. De tillfrågade anser att Lunds universitet
i hög grad präglas av traditioner. Jag är rädd att dessa ibland kan ligga
oss i fatet på så sätt att traditioner och nytänkande tankemässigt kan
framstå som varandras motsatser. Förekomsten av det ena behöver inte
utesluta det andra. På samma sätt kännetecknas Lunds universitet av såväl
bredd i utbudet av utbildningar som möjligheter till fördjupning i de
enskilda ämnena.

- Gallup-undersökningen är en del av det underlag som universitetet tagit
fram inom projektet Bilden av Lunds universitet. Det ska nu användas i
arbetet med att formulera universitetets grundläggande värden och identitet
inför strategisk planering och profilering, avslutar Christer Hjort.


Rapporten i sin helhet återfinns på nätet under adressen nedan.


Ytterligare information:
Informationschef Christer Hjort, tel 046-222 7008, e-post:
Christer.Hjort@info.lu.se

www.lu.se/info/bildlu/pdf/svenskagallup.pdf


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-06-05