Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-06-27
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Nytt forskningscentrum bildat
för studier av jordens biogeosfär

En säker och miljövänlig hushållning med våra naturresurser är endast möjlig om vi förstår vad som är naturliga fenomen i jordens klimat och miljö och vad som är en följd av mänsklig påverkan – och för att göra det måste forskarna arbeta på ett mer gränsöverskridande sätt än hittills. Det är bakgrunden till att Centrum för BioGeosfärsdynamikstudier nu inrättas vid Lunds universitet.


Geologer, naturgeografer och växtekologer kommer att samarbeta i centrumbildningen.
Centrum för BioGeosfärsdynamikstudier ska förläggas till det Geocentrum som om ca två år ska vara färdigställt längs Sölvegatan i Lund. Geocentrum kommer att utgöras av fastigheten där Farmakologiska Institutionen nu inryms och gamla Ekologihuset. Dessa skall totalrenoveras; viss nybyggnad skall också ske i anslutning till gamla Ekologihuset. Institutioner och avdelningar som ska vara verksamma i Geocentrum blir Geologiska Institutionen, Naturgeografiska Institutionen och Växtekologiska Avdelningen vid Ekologiska institutionen. Även Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi skall lokaliseras dit.
- Jordarter, berggrund, floder, sjöar, h av, lufthav och vegetation, allt samverkar i ett komplext och känsligt system - vårt biogeosfärssystem, säger docent Per Möller, prefekt på Geologiska institutionen. Detta system har i allt snabbare takt börjat påverkas av mänsklig aktivitet som utsläpp av miljöföroreningar och växthusgaser. Inom både vetenskapliga och politiska kretsar börjar man inse att integrerade, multidisciplinära angreppssätt är fundamentala för att vi bättre ska förstå dessa förändringar i vår livsmiljö.
- Genom de samarbetsmöjligheter som nu öppnas kan vi möta framtida utmaningar inom naturresurshushållningens område. Vår förståelse kommer att fördjupas och vi kan då göra bättre modellstudier och säkrare förutsägelser om klimat- och miljöförändringar, vare sig dessa är naturliga eller har orsakats av människan, säger professor Anders Lindroth, prefekt för Naturgeografiska Institutionen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-06-27