Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-07-03
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Intuition spelar stor roll för uppfattning i moralfrågor

Antag att ett syskonpar beslutar sig för att ha sex med varandra. Båda parter är lika villiga, båda använder preventivmedel och deras samvaro blir en engångsföreteelse. Hur bedömer människor deras handlande från ett moraliskt perspektiv?
Lundaforskaren Fredrik Björklund har undersökt vad det är som styr människors moraluppfattning och i sin doktorsavhandling i psykologi visar han att intuition och personlighet spelar stor roll. Män och kvinnor resonerar olika i moralfrågor.

- När vi ställs inför problem av moralisk art har vi inte alltid tid att resonera särskilt noggrant om saken och grundar då våra beslut på känslor eller intuition. Omedvetna processer, såsom intuition, och vissa personlighetsegenskaper har stor betydelse, säger Fredrik Björklund.

Han har låtit ett antal försökspersoner lyssna på korta berättelser och sedan tala om huruvida de inblandade personernas handlande var omoraliskt eller helt acceptabelt. Var det fel eller rätt av syskonparet att ha sex med varandra? Bör man anmäla en granne som misshandlar sin hustru trots att hon inte vill att någon ska lägga sig i ? Ska man dela en lottovinst med en god vän om det är vännen som köper vinstlotten? Vardagslivet innehåller både triviala och dramatiska situationer som kräver moraliska ställningstaganden.

- Det visade sig att försökspersonerna ägnade sig åt förnuftsresonemang i en betydligt större utsträckning när det gällde rättviseproblem än när det gällde sociala tabun. I de senare fallen var det vanligt med en snabb och bestämd intuitiv uppfattning som man inte kunde argumentera för. Istället skrattade människor generat, tystnade, och erkände sedan att man inte kunde ge några argument för sin uppfattning.

- I psykologisk forskning om moral har man nästan uteslutande studerat de medvetna tankeprocesser som ligger till grund för hur vi löser rättviseproblem. Det faktum att många människor väljer att lita på sin intuitiva uppfattning trots att de saknar goda argument för denna ståndpunkt visar hur viktig intuition är i moralfrågor, säger Fredrik Björklund.

En annan delstudie i avhandlingen visar att kvinnor och män rättfärdigar sina beslut i moralfrågor på olika sätt. Män hänvisar oftare till principer och regler medan kvinnor är mer benägna att tänka på de personer som berörs av en handling. Försökspersonerna ställdes inför en rad olika moraliska dilemman och fick sedan motivera varför de skulle handla på ett visst sätt. Män visade sig ge mer abstrakta och rättviseorienterade skäl än kvinnor, som i stället fokuserade på att komma fram till vilka personer som berörs av olika handlingsalternativ och hur. När de skulle ta ställning under stark tidspress gav både män och kvinnor mer abstrakta svar än när de hade gott om tid på sig att resonera. I situationer där konsekvenserna av ens beslut skulle kunna bli allvarliga betonades omsorg om andra snarare än rättvisa.

Fredrik Björklund nås på 046-222 36 39 eller via e-post: fredrik.bjorklund@psychology.lu.se. Hans doktorsavhandling heter Moral Cognition: Individual Differences, Intuition and Reasoning in Moral Judgment

Avhandlingen finns på nätet under adressen:


www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl/soc_231.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-07-03