Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-08-29
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Utvärderare om LTH-centrum:
”Prestationer i världsklass”

CAP, ett riksomfattande forskningscentrum som leds från Lunds Tekniska högskola, har i dagarna genomgått en internationell utvärdering och fått ampla lovord. ”Lärarnas, forskarnas och de forskarstuderandes vetenskapliga prestationer är avgjort i världsklass”, konstaterar den expertpanel som granskat verksamheten i sin slutrapport.

CAP står för Kompetenscentrum för Amfifila Polymerer ur Förnyelsebara Råvaror. Det startades 1995 och finansieras av NUTEK, universitetsmedel och pengar från näringslivet. I centrumbildning samarbetar en rad institutioner på LTH och den Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet jämte Ytkemiska Institutet i Stockholm och Mitthögskolan i Sundsvall. Sju företag med intresse för amfila polymerer ingår också i CAP, däribland Akzo Nobel Surface Chemistry och AstraZeneca. Den internationella expertgruppen noterar att samarbetet är intensivt och välkoordinerat inte bara mellan universitetsinstitutionerna utan också mellan dessa och företagens forskaravdelningar. Även företagen har etablerat ett fruktbart samarbeten sinsemellan; projekten inte är av den karaktären att företagen upplever varandra som konkurrenter.

ĶEn viktig resurs för Sverige och dess industriĶ, heter det om CAP i slutrapporten. Utvärderarna har också intervjuat de forskarstuderande som verkat inom CAP. Man anser att den utbildning de får är av mycket hög kvalitet. De forskarstuderande sätter stort värde på samverkan men industrin som även ger dem tillgång till annan expertis och utrustning än vad som finns vid universiteten.

- Det är andra gången vi genomgår en internationell utvärdering och vi fick höga betyg även då, säger CAP:s föreståndare professor Bengt Wesslén. Det är klart vi är glada över det här. Vi har arbetat hårt för att vidareutveckla CAP och det har betalat sig.
Med amfifila polymerer menas kedjor av organiska molekyler som har en vattensökande och en vattenskyende del. Det innebär att de kan designas så att de reagerar på ett förutsägbart sätt vid en viss förändring, t ex av salthalten, temperaturen eller pH-värdet. Amfifila polymerer ingår i dag i en rad produkter från läkemedel och mat till färg och konstruktionsmat


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-08-29