Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-09-15
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Undervisningen i finska
räddad vid Lunds universitet


Undervisningen i finska blir kvar, Historiska museet behöver inte lägga ner sin publika verksamhet, men Antikmuseet stängs när Klassiska institutionen delas upp. Det är några konsekvenser av att Lunds universitet ska komma tillrätta med sitt underskott på 80 miljoner kronor.Universitetsstyrelsen följde det förslag till besparingar som blev offentligt för en vecka sedan, men gjorde några tillägg i sitt beslut.

Besparingsförslagen baseras på institutionernas och fakulteternas egna förslag till sparåtgärder. LTH och Samhällsvetenskapliga fakulteten har dock inte redovisat tillräckligt preciserade åtgärder och får nu i uppgift av styrelsen att komma in med förslag. Bland samhällsvetarna är det framförallt institutionerna för företagsekonomi och sociologi som har riktiga bekymmer med ekonomin.

Universitetsstyrelsens beslut innebär att Finskugriska institutionen läggs ner, men att undervisningen i estniska, ungerska och finska ska fortsätta. De klassiska språken förs över till Språk- och litteraturcentrum och Antikens kultur och samhällsliv förs över till Arkeologiska institutionen. Anslaget till konstvetenskap minskar med 5 mkr vilket innebär att verksamheten halveras.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har 30 mkr i underskott och universitetsstyrelsen beslöt följa förslaget att inte återbesätta 13 av 14 professurer som blir vakanta de närmaste två åren. Fysikämnet måste skäras ned med ca 10 mkr men eftersom andra fysikinstitutioner i landet har liknande problem följde styrelsen förslaget att försöka få upp problemet på nationell nivå.

Styrelsen gjorde tre särskilda markeringar och tillägg i sitt beslut:
I förslaget till budget för 2001 skall ingå en proportionell besparing på påverkbara gemensamma kostnader dvs förvaltning och annan service.
Vidare uppdras åt rektor att undersöka förutsättningarna för att samordna utbildningar över ämnes- och fakultetsgränser.
Slutligen uttalade styrelsen att området humaniora och teologi bör planera utifrån ett resurstillskott motsvarande minskningen i besparingen. Det betyder området kan räkna med ett tillskott på cirka 2 mkr.

- Fakulteter och institutioner har lagt ned ett stort arbete att få fram beslutsunderlaget. I
och med att styrelsen har tagit det här beslutet så har vi fått klarhet och tydliga riktlinjer för hur vi ska gå vidare, säger Lunds universitets rektor, professor Boel Flodgren.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-09-15