Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-09-20
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Rausingpriset delas mellan två humanioraforskare


Sten-Åke Nilsson, professor i konstvetenskap och Christer Platzack, professor i nordiska språk, båda vid Lunds universitet, tilldelas och delar på Rausings forskarpris 2000. Priset, totalt 40.000 kronor, överlämnas vid en högtidlighet på Palaestra lördagen den 23 september kl.14.00 då de båda pristagarna också föreläser.


Sten Åke Nilsson, född 1936 och professor i konstvetenskap, får Rausingpriset för en lång och framgångsrik forskar- och lärarinsats. Han är en klassisk konsthistoriker, som med stor bredd och lärdom har arbetat på ett flertal områden inom sin disciplin. Avhandlingen om indisk kolonial arkitektur var ett pionjärarbete. Han har vidare skrivit om Carl Fredrik Hill, om kistebrevens värld och på senare år fördjupat sig i svenskt 1700-tal. Han har bl.a. skrivit en stor sammanfattning av epoken och en spännande monografi över konstnären och amiralen Ehrensvärd.
Sten Åke Nilsson hyllas också för inspirerande lärarverksamhet och viktig kontaktskapande verksamhet med andra konst- och kulturinstitutioner inom och utom landet.

Christer Platzack, född 1943, är professor i nordiska språk. Han tillhör en generation av nordister som tidigt fångades av de nya språkteoretiska idéer som började göra sig gällande i Sverige under 1960-talet. Huvudsakligen har han arbetat inom den generativa grammatikens teoriram, vars främsta företrädare har varit Noam Chomsky.
Målet för den generativa språkforskningen är att nå fram till en bättre förståelse av språkets och den mänskliga språkförmågans natur. Platzack har bl a studerat hur barn erövrar språket, språkförlust, och språks förändringar över tid.
Den generativa teorin är också generell i den meningen att alla språk är lika intressanta för lösningen av de grundläggande problemen om språkets natur. Forskningen är därför internationellt inriktad, och Platzack har spelat en viktig roll för att organisera kontakter med utomnordiska lingvister. Inom den språkvetenskapliga sektionen vid fakulteten i Lund har han organiserat ett grammatikseminarium, där forskare från olika discipliner regelbundet träffas för diskussion och information kring pågående forskning.

Christer Platzacks föreläsning i samband med prisutdelningen är rubricerad Sårbar syntax och Sten Åke Nilssons: Om de nya huvudstäderna i Indien, Pakistan och Banglades.hPressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-09-20