Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-09-28
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Tung satsning i Lund
på functional food

Det nya Functional Food Science Center i Lund får nu 5,35 miljoner kronor av Teknikbrostiftelsen för att under en treårsperiod stimulera näringslivsrelaterad forskning kring functional food. Det finns en uppsjö av ideer både inom forskarvärlden och ute på livsmedelsföretagen som kan leda till nya produkter. I ett första steg gäller det att utveckla ett meningsutbyte ur vilket nya forskningsprojekt kan växa fram.
Teknikbrostiftelsen förklarar sig också beredd att ”kraftfullt öka avsättningarna till centret” redan efter ett år, om man då kan uppvisa en väl fungerande struktur med klar industrirelevans.

- Vi är glada och tacksamma att Lunds universitet på det här sättet får chansen att visa vilken kapacitet vi har på området. Vi har under det senaste året på livsmedelsområdet fått åtta nya professorer som är mycket av stor betydelse för att utveckla just forskningen kring functional food. Om man beaktar de fem professurer som sedan länge finns på området vågar jag påstå att vi är mycket väl rustade för en tung satsning på de hälsobringande livsmedlen, säger Thomas Johannesson, rektor vid LTH, Lunds Tekniska högskola.

I 20 år har man talat om functional food i Sverige - alltså om vetenskapligt designade livsmedel som är särskilt hälsobefrämjande eller prestationshöjande. Några sådana produkter har också kommit ut på marknaden, t ex livsmedel som sänker blodets kolesterolhalt eller filmjölk med en för tarmen speciellt nyttig bakterieflora. Utvecklingen har dock varit långsam; det är först nu konsumenterna tycks anamma begreppet och ana vilka möjligheter som öppnar sig. Man börjar inse att det finns en koppling mellan matvanor och de stora folksjukdomarna, såväl hjärtkärlsjukdomar som cancer. Fetma och sjukdomar som diabetes ökar snabbt i västvärlden och även i u-länderna. Sjukvårdskostnaderna har nått ett tak samtidigt som vårdbehoven ökar genom en allt äldre befolkning. I det läget blir matvanorna viktiga både för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar.

Med functional food blir det också möjligt att påverka fysisk och psykisk prestationsförmåga, vakenhet och sinnesstämning. Kropp och själ är nära förbundna med varandra.

Även ute i världen växer intresset. Den europeiska marknaden för functional food har uppskattats till 18-20 miljarder/år. Den tillväxer f n med 15-20% om året - en tillväxttakt som är tio gånger högre än för livsmedel i allmänhet.

- Vi vet att ju att livsmedelsindustrin är stark i den här regionen och att det också finns en livaktig forskning om livsmedlens hälsoeffekter, säger Teknikbrostiftelsens styrelseordförande Gun-Britt Fransson. För näringslivet är det viktigt att överföringen av kunskap från akademin till företagen ökar. Vi ser en internationell kraftsamling inom området functional food. Svensk industri kan inte konkurrera med produktion av bulkvaror men vi kan konkurrera med produkter som innehåller mycket kunskap.

Kunskapen är inte nödvändigtvis avancerad processteknik eller livsmedelskemi. Den kan komma in var som helst i hela produktionskedjan från jord till bord. Docent Per-Olof Hegg, chef för universitetets Näringslivsenhet och ordförande i den vetenskapliga referensgruppen för Functional Food Science Center, säger:
- En vanlig föreställning om functional food är att man tar ut ett visst protein eller fett eller något annat ur ett livsmedel och tillsätter det till ett annat. Men det kan lika gärna handla om att odla en viss gröda under optimala betingelser. Det finns t ex olika morotssorter, men konsumenten kan inte skilja på dem på samma sätt som han/hon gör med potatissorter. Men vissa morötter innehåller mycket mer karotin vitaminer än andra. Man skulle alltså kunna utveckla, odla och marknadsföra en särskilt vitaminrik morot.

”Kunskapen i produkten” kan också vara medicinsk, juridisk eller samhällsvetenskaplig. Functional Food Science Center kan t ex vara involverat i att utveckla ny metodik för att utvärdera hälsoeffekter i ett livsmedel, undersöka hur man informerar om hälsosam kost eller utreda förutsättningar för marknadsföring av functional food.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-09-28