Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-10-03
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Hög tid att söka till vårens kurser!

Nu är det hög tid att anmäla sig till vårens kurser vid Lunds universitet. Bland de ca 680 kurserna finns 27 nya kurser, som bland annat handlar om bevarandebiologi, Holocaust, interartiella medier, Ingmar Bergman, feministteologi och internationell företagsbeskattning. Sista anmälningsdag för vårens kurser är den 15 oktober.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen i Lund: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E, samt hos Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan.

Boende utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91 eller ladda ner den från www.lu.se/stu/studinfo/akv2001/index.html


Nya kurser vårterminen 2001
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Institutionen för datavetenskap
„ Formella språk och automater, 5 poäng
I kursen studeras problem som är av praktisk betydelse, bl a för konstruktörer av programspråk och kompilatorer. Turingmaskinen, en grundläggande teoretisk datormodell introduceras. Dessutom studeras logiska och neurala kretsar.

Institutionen för astronomi och Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
„ Människan i universum: den astronomiska världsbilden genom tiderna,
5 poäng

Tvärvetenskaplig kurs som vänder sig till studerande med såväl humanistisk/ samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig/teknisk bakgrund. Den behandlar människans världsbild och dess utveckling i ett gränsöverskridande astronomiskt och idéhistoriskt perspektiv. Den ger en förståelse för astronomins metoder och problemställningar genom att sätta in dessa i ett vetenskaps-historiskt sammanhang. Vidare syftar den till att belysa astronomins roll i samhälle och kultur.

Institutionen för biologisk grundutbildning
„ Bevarandebiologi, 10 poäng
Kursen tar upp ekologisk teoribildning med avseende på bevarande av biologisk mångfald. Frågor som tas upp är: Vad händer med populationer i ett landskap alltmer förändrat av människan? Hur fungerar små och fragmenterade populationers dynamik? Bidrar inavel och genetisk utarmning till att arter försvinner? Hur skall vi fatta beslut i bevarandefrågor när vi sitter på bristfällig information?

„ Ekotoxikologi 2, 10 poäng
Kursen tar upp hur miljögifter sprids i ekosystemen, vilka konsekvenser de får och metoder för att analysera förekomsten av miljögifter.

Kemiska institutionen
„ Fysikalisk kemi, fördjupningskurs
Kursen ger fördjupade kunskaper i några väsentliga fysikalisk-kemiska mätmetoder och deras användning för att studera problem inom främst yt- och kolloidkemi på en molekylär nivå. Som exempel på sådana metoder kan nämnas kärnmagnatisk resonans, ljusspridningstekniker, kalometri.

„ Bioanalytisk kemi, 10 poäng
Kursen behandlar metodik för analys av biologiska prov såsom blod och urin såväl med avseende på små molekyler, t ex läkemedel, metaboliter, som med avseende på makromolekyler, t ex proteiner. Kursinnehållet har i hög grad relevans för arbete inom läkemedelsindustri.


Humanistiska fakulteten

Etnologiska institutionen
„ Kultur och samhälle i det moderna Danmark, 5 poäng
Kursen handlar om vad som händer just nu i den danska delen av Öresundsregionen och hur bakgrunden till denna situation ser ut. Inom kursens ram får man tillfälle att bekanta sig med de kulturella och sociala förutsättningar och faktorer som präglar det danska samhället och som även inverkar på utomståendes möte med Danmark.

Historiska institutionen
„ Holocaust, 5 poäng
Kursen behandlar Förintelsen som historiskt fenomen och hur den kan förklaras. Dessutom analyseras förnekandet av Förintelsen.

„ Kulturhistoria, 10 poäng
Kursen ger en introduktion till modern kulturhistoria med exempel från medeltid till modern tid.

Institutionen för kulturvetenskaper
„ Kulturvetenskap, särskilt interartiella studier, 20 poäng
Kursen diskuterar samband och samspel mellan ord och bild i såväl konstarter som populärkultur genom historien och i samtiden. Kursen är en fortsättningskurs för studenter som gått 1-20-poängskurser inom antingen litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap, idé- och lärdomshistoria, bok- och bibliotekshistoria, etnologi, antikens kultur och samhällsliv eller andra kurser som ger motsvarande kompetens. Det är unikt att en kurs på 21-40-poängsnivå kan ta in studenter som har gått olika 1-20 poängskurser.

Litteraturvetenskapliga institutionen
„ Ingmar Bergman - film och teater, 5 poäng (Internetbaserad distanskurs)

Tyska institutionen
„ Tyska med ekonomisk inriktning, 10 poäng (Internetbaserad distanskurs)


Teologiska fakulteten

„ Religion and State in Europe, 5 poäng
Vilken är skillnaden mellan stat och religion? Denna fråga behandlas i kursen med utgångspunkt från ett urval länder inom EU. Kurs på engelska.

„ Asatro i möte med kristendom, 5 poäng
Under 1990-talet har en intensiv forskning bedrivits kring frågan om Sveriges kristnande. Kursen behandlar bl a frågan hur mötet mellan den fornskandinaviska religionen och kristendomen speglas.

„ Mellan Mesopotamien och Hellas, 5 poäng
Kursen kommer att omfatta olika slag av kontakter mellan Mesopotamien och Hellas under perioden från bronsåldern till senantiken.

„ Medeltidens intellektuella värld, 5 poäng
Kursen behandlar den medeltida kyrkans relation till sin samtids intellektuella värld och tar upp de viktigaste intellektuella och andliga mönstren i den västerländska kristenheten under medeltiden.

„ Kvinnor, feminism och etik, 5 poäng
Teman som behandlas under kursen är hur kön teoretiseras, hur kulturell mångfald kan komma till uttryck i feministisk teori samt hur ett genusperspektiv kan belysa sexualitet och andlighet.

„ Verklighetsbilder i naturvetenskap och teologi, 5 poäng
Naturvetenskap och religion innehåller bägge övergripande men skilda teorier om verkligheten. Kursen syftar till att kritiskt granska innebörden i och utgångspunkterna för dessa verklighetsbilder, och att studera relationen mellan dem.

„ Feminist Theology, 5 poäng
Kursen ger en översiktligt introduktion till utvecklingen av feministteologin och ger också exempel på nutida strömningar. Kurs på engelska.

„ Fostrans etik, 5 poäng
Syftet med denna kurs är att presentera och analysera några aktuella teorier om moralbildningens villkor i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle.

„ Islamer i nutiden, 5 p (Internetbaserad distanskurs)
Kursen vänder sig till intresserade av vilka frågor som diskuteras i en nutida inom-muslimsk debatt.

„ Teologiska huvudtankar i Gamla testamentet, 5 poäng (Internetbaserad distanskurs)
Kursen ger en orientering om aktuella metoder och resultat inom bibelforskningen vad avser de bärande teologiska traditionerna inom denna skriftsamling.

„ Bistånd och dialog,10 poäng (Internetbaserad distanskurs)
Kursen presenterar modeller för kultur- och religionsmöten. Viss tonvikt lägges på religionens roll vid konflikter.


Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för handelsrätt
„ Koncernbeskattning, 5 poäng
Huvudtema i kursen är skatternas betydelse för uppbyggnad av svenska och internationella företagsgrupper. I kursen behandlas bl a vinsthemtagning, förlusttäckning, omstrukturering, förvärv och avyttring i koncerner.

„ Skatteseminarium, 5 poäng
Kursen vänder sig till studerande som önskar ett forum för fortlöpande presentation av och diskussion om aktuella skattefrågor, med tonvikt på nyheter inom skattelagstiftningen. Avsikten är att kursen ska ges varje termin på fjärdedelsfart och således ge tillfälle till en kontinuerlig uppdatering av nyheter för personer som är specialiserade på skattefrågor.

„ Internationell företagsbeskattning, 5 poäng
Kursens huvudtema är skattefrågor i samband med internationell etablering. Några exempel på ämnen som behandlas: val av etableringsform, resultatutjämning och kapitalöverföring över nationella gränser, internationella konventioner, transferering av personal.

Sociologiska institutionen
„ Transformation in a Comparative European Perspective - A Master Course on the Internet, 20 poäng
Kursen ges som en internationell magisterkurs över Internet i samarbete med sex universitet i Bulgarien, Tyskland och Rumänien. Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om globalisering och social omvandling i ett jämförande europeiskt perspektiv och lära dem tillämpa dessa kunskaper i studier av specifika sociala problem och processer. Kursen kommer att presentera och diskutera teorier och koncept liksom emiriska data med hänvisning till trender och problem i omvandlingen av de väst- och östeuropeiska samhällena.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-10-03