Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-10-12
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Högskolekonferens i Lund
om det livslånga lärandet

Vilken roll har högskolan i det livslånga lärandet? Det är temat för en konferens vid Lunds universitet fredagen den 13 oktober. Över ett hundra representanter för universitet och högskolor, företag och organisationer i hela landet deltar. Arrangör är utredningen om Individuellt kompetenssparande, IKS, tillsammans med Sveriges Universitets- och högskole-förbund, SUHF, Lunds universitet och Sveriges Industriförbund.

En viktig framtidsfråga för Sverige är att skapa former för det livslånga lärandet. Arbetslivet ställer allt högre krav på kunskap och kompetens. En allt större del av arbetskraften kommer att vilja och behöva delta i ett livslångt lärande, där en kontinuerlig kompetensutveckling kombineras med yrkesverksamhet. Kortare och längre perioder av utbildning blir ett naturligt inslag i arbetslivet.

Detta ställer ökade krav på olika utbildningsanordnare, där högskolan kanske har den viktigaste rollen. Grunden för högskolans bidrag är ett forskningsbaserat lärande med höga kvalitetskrav. Högskolan är också beredd att ta ett ansvar för det livslånga lärandet, men för att klara den uppgiften krävs förändringar såväl inom högskolan som i övriga samhället.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har nu tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att analysera och lämna förslag till de förändringar som krävs för att högskolan ska kunna fylla sin uppgift. Arbetsgruppen består av rektor Boel Flodgren, Lunds universitet, ordförande i arbetsgruppen, rektor Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping, tidigare rektorn Torbjörn Hedberg, Luleå tekniska universitet och förre universitetsdirektören Johnny Andersson,
Uppsala universitet.

Arbetsgruppen ska beskriva de nuvarande formerna för det livslånga lärandet inom högskolan samt hur efterfrågan och utbud ser ut. Arbetsgruppen ska också föra en dialog med större aktörer inom närings- och arbetsliv. Utredningen ska sedan presentera förslag till strategi och målsättningar för hur högskolan ska bidra till det livslånga lärandet. Förslaget till individuellt kompetenssparande som för närvarande utreds kommer att vara en viktig förändring framöver.

Vid konferensen medverkar statssekreterare Agneta Bladh, utbildningsdepartementet,
rektor Boel Flodgren, utredare Lil Ljunggren-Lönnberg, IKS, övriga ledamöter i SUHFs arbetsgrupp samt representanter för universitet och högskolor, näringsliv och arbetstagare.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-10-12