Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-10-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds Fernströmpris till stamcellsforskare

Sten Eirik Jacobsen, nyinstallerad professor i stamcellsbiologi vid Lunds universitets medicinska fakultet, får fakultetens lokala Fernströmpris år 2000. I motiveringen står att han får priset ”för sitt framstående arbete kring regleringen av blodnybildningen”.


Sten Eirik Jacobsen är född 1961 i Oslo och gjorde sin läkarutbildning i Norge. Efter forskarutbildningen i USA disputerade han 1992 vid Universitetet i Bergen på en avhandling om regleringen av cytokinreceptorer på blodbildande celler. För fyra år sen rekryterades han till Lund där han blev föreståndare för det nyetablerade Stamcellslaboratoriet, numera en egen avdelning.

- Stamcellerna har två unika egenskaper och val. De kan bilda nya stamceller (självförnya sig) eller mogna ut till olika celler med specifika uppgifter. Det var i det blodbildande systemet som forskarna först hittade stamceller. De är lätt tillgängliga i benmärgen och i motsättning till andra stamceller vet vi hur vi kan hitta och isolera dem. De är också mycket produktiva. Hos en vuxen människa bildas varje sekund ca 3-4 miljoner nya blodkroppar, berättar Sten Eirik Jacobsen.

- Vi fokuserar nu vår forskning på att förstå vilka mekanismer det är som styr stamcellens val mellan att förnya sig och att mogna ut till specialiserade blodceller. Vi vet redan att vissa typer av tillväxtfaktorer, cytokiner, är nödvändiga. Ett mål är att kunna stimulera stamceller till att dela sig och bli fler så att vi kan använda dem för transplantation. Vi har nyligen lyckats öka antalet stamceller hos möss i cellodling och arbetar nu för att kunna göra det samma med stamceller från människa.

Stamceller är ett hett område inom den medicinska forskningen världen över och upptäckterna kommer slag i slag. Den kliniska potentialen är stor och många hoppas att stamceller ska kunna användas för att behandla sjukdomar som i dag anses som obotliga.

Det finns uppenbara kliniska tillämpningar för den stamcellsforskning som Sten Eirik Jacobsen och hans medarbetare bedriver och hans verksamhet är också knuten till den kliniska benmärgstransplantationsenheten vid universitetssjukhuset där han har en överläkartjänst. Ett huvudmål är att benmärgs- eller stamcellstransplantationen till cancerpatienter ska bli effektivare. Vid sk autolog benmärgstransplantation tas benmärg ut från patienten före cytostatikabehandlingen som då kan göras mer aggressiv. Sedan transplanteras benmärgen tillbaka. Om det går att öka antalet stamceller före transplantationen skulle det vara till fördel för patienter som har otillräckligt med stamceller. Att kunna rena stamcellerna från kvarvarande tumörceller i benmärgen före transplantationen är troligen också viktigt.

- Ett alternativ till patientens egen benmärg är att använda stamceller från en annan givare. En möjlighet är att isolera stamceller från navelsträngsblod hos nyfödda. Men det blir små mängder och speciellt med tanke på vuxna patienter vore det önskvärt om vi kunde öka antalet stamceller före transplantationen.

Sten Eirik Jacobsen samarbetar med andra grupper vid fakulteten som forskar kring stamceller. Han påpekar särskilt att blodforskningen i Lund är omfattande och har en stark ställning.

- Vi har också ett stimulerande samarbete med professor Anders Björklunds grupp på Neurocentrum där vi studerar vilken potential stamceller i nervsystemet har att producera blodceller. En fascinerande hypotes är att stamceller i benmärgen kan stimuleras att mogna ut till helt andra celltyper, t ex muskelceller och nervceller, säger han och ser förtjust ut inför de perspektiv som detta innebär.

Sten Eirik Jacobsen tycker att forskningsmiljön i Lund är mycket inspirerande och han är glad åt det erkännande som Fernströmpriset innebär.

- Men det här är ett lagarbete. Utan mina medarbetare och samarbetspartners i Lund och internationellt skulle en sådan framgång inte vara möjlig. Och det är roligt att forskningsområdet uppmärksammas.

Fernströmpriset är på 100.000 kronor. Det delas ut i samband med Forskningens Dag i Lund den 1 november då pristagarna från samtliga medicinska fakulteter i landet samlas i Lund.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-10-19