Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-12-14
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Forskning om riskhistoria och parasitsmitta
Med anslag från Erik Philip Sörensens stiftelse

Risker och riskhantering, genetisk information och parasitsmitta hör till de projekt som får anslag ur Erik Philip-Sörensens Stiftelse. Styrelsen har anslagit 1.100.000 kr till genetisk forskning och lika mycket till humaniora.
Huvudparten av forskarna finns vid Lunds universitetEtt nytt humanioraprojekt är Sinnenas vägar - humanistisk vetenskap och de mänskliga sinnenas kultur. Docent Elisabeth Mansén, kulturvetenskap, och univ.lektor Lars Gustaf Andersson, litteraturvetenskap, får 300.000 kr för att skapa förutsättningar för kvalificerad forskning inom detta område. Det första inslaget är ett tvärvetenskapligt symposium och en seminarieserie under vårterminen 2001. I idébanken ligger flera möjliga projekt, t ex sinnenas roll i modern kunskapshantering och hur sinnesintryck exploateras i ekonomiskt syfte.
Docent Lynn Åkesson, Etnologiska institutionen får 200.000 kr till ett nytt projekt: Biovetenskap, kunskap och kultur. Ett syfte är att identifiera nya områden där spjutspetsteknologi och kultur belyses. Det gäller t ex individers rätt till integritet, genetisk information, patentering och immaterialrätt. Professor Gunnar Broberg, idé- och lärdomshistoria, får 500.000 kr för att fortsätta projektet Risk och historia. En grundläggande uppgift är att analysera begrepp som risk, chans, försyn, säkerhet och se hur begreppen relateras till tidshändelser som krig och naturkatastrofer och till institutioner som polis, försäkringsbolag, riskkapital. Forskarna ska bl.a.studera naturkatastrofer som inträffat i Sverige och vilka återverkningar de fått i samhället.

Med vaccination av genmanipulerade tumörceller hoppas forskare i framtiden kunna behandla hjärntumören gliom, en av de mest elakartade cancerformerna. Metoden utvecklas i ett samarbete mellan genetik, tumörimmunologi och neurokirurgi. Dr Christina Kjellman vid Genetiska institutionen i Lund får 160.000 kronor för att studera hur man kan få patientens immunförsvar att reagera specifikt mot tumörcellerna. Professor Ulfur Arnason på Genetiska institutionen i Lund får 300.000 kr för upprustning av lokaler som används för jämförande genomforskning. Det är en förberedelse inför den större satsning som Lunds universitetet planerar inom molekylär genetik. En viktig ÓmotorÓ i evolutionen är spontan fördubbling av hela genomet. Man vet att många växtarter uppkommit på detta sätt. Dr Christer Halldén på Klinisk kemiska avdelningen på Universitetssjukhuset MAS i Malmö får 200.000 kr för att undersöka hur generna kommer till uttryck hos grustrav vars föräldraarter är sandtrav och backtrav - den senare en känd modellorganism för genetisk forskning.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-12-14