Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-12-15
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Nätverk för Sydasienforskning

Det spelar ingen roll om man är samhällsvetare, naturvetare, teknikexpert eller humanist - alla i Sverige som forskar om något med anknytning till Sydasien kommer nu att mötas över ämnesgränserna i SASNET, Swedish South Asian Studies Network. SASNET ska bli smältdegeln ur vilken ny sydasienforskning och nya utbildningssatsningar ska växa fram. Lunds universitet har fått uppdraget att administrera och driva SASNET.

Det är den nya svenska asienstrategin från 1998 som ligger bakom satsningen. En utredning konstaterade att det fanns flera institut med inriktning på Öst- och Sydöstasien men ännu inte något centrum för Sydasien. SIDA fick därför regeringens uppdrag att initiera ett sådant.

Till Sydasien räknas Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan och Maldiverna. Kontinenten har mer än en femtedel av jordens befolkning och har - vid sidan av Afrika - de allvarligaste utecklingsproblemen i världen. Med sina nästan 1,5 miljarder människor är Sydasien samtidigt en av världens snabbast växande ekonomier.

I SASNET prövas en ny modell för samverkan. Tidigare har ett litet antal forskare oftast samlats i ett institut. Med SASNET vill man i stället bygga ett nätverk mellan forskare vid olika institutioner.

- Tidigare har mycket av den svenska sydasienforskningen bedrivits av små grupper som har jobbat ganska oberoende av varandra. Vi vill försöka koppla ihop dessa resurser i ett öppet nätverk och samverka med forskare och lärare i hela världen. Nätverket ska också stimulera till ömsesidig kommunikation och utbyte mellan Sverige och en rad vetenskapliga institutioner i Sydasien, säger Staffan Lindberg, professor i sociologi som lett en arbetsgrupp under rektorsämbetet och universitetets internationella sekretariat.

En av SASNET:s viktigaste uppgifter blir att bygga upp en omfattande internetportal för sydasienstudier som också ska kunna tjäna som informationskälla och mötesplats för studenter, näringsliv och massmedia. Det finns dessutom planer på att utveckla nya, internationellt godkända magisterutbildningar i samarbete med universitet i Sydasien, Norden och det övriga Europa.

Ekonomiskt stöds SASNET både av Lunds universitet och av SIDA:s forskningsbiståndsorgan SAREC. För SAREC är SASNET ett experiment; man har aldrig tidigare stött forskning som på detta sätt går över ämnesgränserna. I fortsättningen kommer kanske livsmedelskemister samarbeta med sociologer och specialister på miljövetenskap med humanister. Entusiasmen var i alla fall stor när sydasienforskare från hela landet nyligen träffades i Lund för ge SASNET sin välsignelse och diskutera det fortsatta arbetet.
http://www.sasnet.soc.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-12-15