Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-12-21
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Svante Englund utreder
museifrågorna vid Lunds universitet

Lunds universitets rektor har uppdragit åt förre generaldirektören Svante Englund att göra en översyn av museer och samlingar vid Lunds universitet. Uppdraget omfattar i första hand Antikmuseet, Botaniska museet, Historiska museet och Zoologiska museet.


Utredaren ska analysera museernas uppgifter och föreslå långsiktiga lösningar. Målet är att de väsentligaste delarna av verksamheten ska kunna fortsätta. Till dessa hör sådana som har direkt betydelse för universitetets forskning. Det innebär att insamling och vård av vetenskapliga samlingar kan behöva prioriteras.

I uppdraget ingår också att lägga fram förslag om huvudmannaskapet för museerna och samlingarna, såväl interna som externa möjligheter ska undersökas. Hela eller delar av verksamheten kan komma att förläggas som ett gemensamt ansvar direkt under universitets-ledningen.

För ekonomin gäller att eventuella behov av ökade resurser inte kan tillgodoses via universitetets anslag utan måste ske från andra källor. Möjligheterna till rationaliseringar genom att samordna de olika museiverksamheterna ska undersökas liksom samverkan med institutioner och
intressenter utanför universitetet. De långsiktiga lokalbehoven ska kopplas till universitetets lokalplanering.

Utredningen ska vara klar senast i juni år 2001 och avsikten är att eventuella förändringar genomförs senast budgetåret 2002.

Svante Englund, Stockholm, har tidigare bl a varit chef för Statens Förhandlingsnämnd och generaldirektör för Statens Jordbruksverk i Jönköping.

-------------------------------------------
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Universitetsdirektör Peter Honeth, tel 046-222 7002 eller 070-511 4188Se följande sida finns en bakgrund till beslutet att utreda museifrågorna.
Översyn av universitetets museer/samlingar


Bakgrund

Lunds universitet har inom olika ämnesområden och under lång tid byggt upp betydande samlingar med olika inriktning. Det gäller material av det mest skiftande slag. Oftast har utgångspunkten för samlandet varit betingat av forskningens och undervisningens behov av att ha tillgång till
material. Samlingarna finns till stor del vid universitetets museer. Dessa är Antikmuseet, Botaniska museet, Historiska museet, Skissernas museum och Zoologiska museet. Andra samlingar finns t.ex. inom Folklivsarkivet.

Universitetsmuseerna har flera olika uppgifter. Huvuduppgiften är att svara för insamling, vård och bevarande av samlingar från vetenskapliga utgångspunkter. Museerna spelar också i olika omfattning en direkt roll för universitetets utbildning och forskning. Museerna har en mer eller mindre
omfattande utställningsverksamhet riktad mot allmänheten. Flera av museerna får anses ha kulturhistorisk betydelse bland annat med hänsyn till deras ålder och karaktären av delar av samlingarna.

Frågor om universitetets museer har senast utretts år 1996, då två delrapporter lämnades av den s.k. museiutredningen.

Museernas situation inom universitetet har successivt försämrats i takt med att staten genomfört besparingar på universitetets grundläggande anslag. Universitetet har vid genomförandet av dessa besparingar tvingats prioritera forskning och grundutbildning. De flesta av museerna arbetar därför med en hårt ansträngd ekonomi. För Historiska museet har universitetsstyrelsen och område HT beslutat om besparingar inför budgetåret 2001. Antikmuseet har fått en tillfällig respit genom en privat donation. För Zoologiska museet diskuteras en samverkan med Köpenhamns universitet, och därvid bl.a. möjligheten att flytta vissa samlingar till Köpenhamn. Skissernas museum är i en delvis annan situation genom att universitetet erhållit statliga medel för en utbyggnad av museet och för en viss utökning av verksamheten.

Flera av museerna berörs av aktuella lokalomflyttningar. För de biologiska institutionerna planeras en flyttning till en nybyggnation kombinerat med befintliga lokaler i anslutning till Ekologihuset. Zoologiska museet kan därmed få svårt att finnas kvar i nuvarande lokaler. Även
Botaniska museet kan komma att beröras av den planerade omflyttningen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-12-21