Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-12-22
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Ny dekanus för humanistiska fakulteten

Docent Inger Lövkrona har av Lund universitet utsetts till ny dekan för humanistiska fakulteten och tillika vice ordförande i områdesstyrelsen. Professor Jan Svensson har utsetts till prodekan för humanistiska fakulteten. Mandatperioden för båda är fr.o.m. 1 januari 2001 t.o.m. 31 december 2002.Inger Lövkrona är född 1943 och är anställd som universitetslektor vid Etnologiska institutionen. Hennes forskning är feministisk-historisk och handlar om konstruktion av genus - kvinnlighet och manlighet - i det förmoderna Sverige. För närvarande har hon ett forskarlektorat på halvtid i temat ÓGenus och sexualitetÓ och inom ramen för denna tjänst forskar hon om sexualiserat våld och kön under 1800-talet och första hälften av 1900-talet.

Jan Svensson är född 1950 och professor i svenska vid Institutionen för nordiska språk. Han forskar om den offentliga svenskan, som den ser ut i dag och hur den har utvecklats historiskt. Han har bl.a. gett ut böcker om kommunikationsmiljön i Sverige under fem
sekler och om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten.

Inger Lövkrona och Jan Svensson efterträder professor Gunnar Broberg och professor Jerker Blomqvist som dekan respektive prodekan för humanistern


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-12-22