Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Två nya hedersdoktorer i teologi i Lund

Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett två nya hedersdoktorer: litteraturvetaren Bernt Olsson, Helsingborg, som tidigare varit lärare vid LU, och Averil Cameron, professor i Oxford och en av världens främsta experter på kyrkofäderna


Bernt Olsson är född 1929 och var under många år knuten till Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund som universitetslektor. Han tilldelades professors namn 1983. Han är en internationellt framstående kännare av barocktidens litteratur, särskilt dess kontakt med den samtida teologin, kyrkolivet och retoriken. I sin avhandling, Spegels Guds Werk och Hwila, utredde han Spegels relation till den teologiskt centrala litteraturen om Guds skapelseverk. I sin undervisning och forskning har Bernt Olsson ständigt betonat att litteraturvetaren måste ha kunskap om religionens betydelse. Han har engagerats som handledare inom Teologiska fakulteten och även gjort en uppskattad insats i olika betygsnämnder.

Averil Cameron har sin forskningsbakgrund i historia och bysantinska studier. Hon är professor vid Oxford och betraktas numera som en av världens främsta inom patristik, dvs forskningen om kyrkofäderna. I hennes vetenskapliga författarskap märks bl. a. flera historiska monografier och en djuplodande studie om 500-talets kulturliv. I sitt stora verk, som redan blivit en klassiker, Christianity and the Rhetoric of Empire har hon analyserat hur den kristna retoriken formades och segrade och därigenom hur den kristna kulturen växte fram. Beslutet att utse Averil Cameron till hedersdoktor i Lund grundas bl.a. på att patristik är ett viktigt område vid lundafakulteten och att Cameron har varit delaktig i det utbyte inom patristiken som Lund har med Bergen.

Doktorspromotionen vid Lunds universitet äger rum fredagen den 1 juni. Ytterligare information om promotionen lämnas av övermarskalk Karin Dahlgren, tel 046/222 7006


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-19