Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-29
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Muskelproteiner skall driva
motor av molekylär storlek

Kan man flytta enskilda molekyler med muskelkraft? Kanske. En forskargrupp vid högskolan i Kalmar och LTH, Lunds Tekniska högskola, kommer att försöka bygga en molekylär motor som drivs av muskelproteinerna aktin och myosin. Motorn skulle t ex kunna arbeta som ett transportband för att flytta andra molekyler. Syftet med projektet som bl a stöds av Vetenskapsrådet och KK-stitftelsen är både att lära sig mer om musklernas kemiska maskineri och att bygga upp en hel ”nanofabrik” på ett mikrochip.

Därmed inleds ett gränsöverskridande samarbete mellan biologer, fysiker, medicinare och kemister. Det handlar om mötet mellan proteiner som är livets byggstenar och nanopartiklar dvs strukturer som är mindre än ljusets våglängd - en nanometer är en miljontedels millimeter. Projektet ligger - som en av forskningsrådets utvärderare konstaterade - på gränsen till det möjliga.
- Hela forskningsområdet är hett i den meningen att det satsas mycket pengar nationellt och internationellt och att det också under det senaste året skrivits många uppsatser och rapporter om det i vetenskapliga tidsskrifter. Idén att utnyttja muskelproteiner har framkastats, men det här är första gången någon på allvar vågar satsa på att försöka göra detta, säger professor Lars Montelius vid Fasta tillståndets fysik/Nanometerkonsortiet på LTH.
I forskningsgruppen ingår professorerna Pär Omling och Lars Montelius i Lund och i Kalmar dr Alf Månsson (projektkoordinator), professor Ian Nicholls och docent Sven Tågerud. Två doktorander - en med biomedicinsk och en med nanoteknologisk inriktning - knyts också till projektet.

Hög verkningsgrad
Bakgrunden är några experiment av Alf Månsson där myosin sattes fast vid en glasyta. Aktin och myosin kan utföra mekaniskt arbete och är orsaken till att muskler kan dra sig samman. När Alf Månsson tillsatte ATP - den form i vilken levande organismer lagrar sin energi - började mysosinet röra sig och transportera aktintrådar. Aktintrådarna görs självlysande med ett visst svampgift och kan då studeras i fluorescensmikroskop. Ett sådant instrument har man tack vare en privat donation fått vid högskolan i Kalmar.
Frågan är om den oordnade aktiviteten hos aktin- och myosin kan tämjas. I Lund är forskarna experter på att etsa oerhört fina detaljer i kisel med s k nanolitografi. Tanken är att lägga aktin i fina spår. Där skulle de kunna fungera som transportband för enzym och andra molekyler, kanske med hjälp av någon form av elektromagnetisk styrning. Delvis återskapar man en mekanism som redan finns i den levande cellen.
- En sådan molekylär motor skulle kunna använda ATP-molekyler som bränsle, säger Lars Montelius. Den är mycket effektiv. Verkningsgraden är mer än 50%. Man kan ju jämföra med en bensinmotor. Där är verkningsgraden bara 10% eller 20%.
I Lund kommer man också att undersöka och kartlägga de krafter myosin och aktin utvecklar i ett atomkraftmikroskop. Det är ett instrument som kan svepa över en yta och registrera avvikelser av atomstorlek.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-29