Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-02-15
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Tre nya hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten i Lund

Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett tre nya hedersdoktorer. De är f d förlagsredaktör Ingrid Schaar, Lund, den amerikanska filmforskaren Carol Clover och den danske litteraturforskaren Thomas Bredsdorff.
Ingrid Schaar är född i Uppsala men har studerat och verkat i Lund. Från sin tid som redaktör vid Gleerups, senare Liber, förlag är hon välkänd för ett par generationer humanistiska akademiker. Av motiveringen till hedersdoktoratet framgår bl.a. att under Ingrid Schaars tid var förlaget en synnerligen aktiv och framgångsrik utgivare av avhandlingar, akademiska läroböcker och vetenskapliga monografiserier och detta till stor del var hennes förtjänst. Hon intresserade sig särskilt för den moderna etnologin och språkvetenskapen där hon kom att föra fram vetenskapsgrenar som språksociologi, språkpsykologi och barnspråk.
När Ingrid Schaar pensionerats fortsatte hon studera och gav sig i kast med ett stort arbete som nyligen blev klart: konkordans till Vilhelm Ekelunds samlade skrifter. En konkordans är ett alfabetiskt register över ord och uttryck hos en bestämd författare. Konkordansen blir ett oundgängligt verktyg för Ekelund-forskarna och finns redan på ett antal internationella bibliotek.

Carol Clover är professor både i skandinavistik och i retorik vid University of California-Berkeley. Hon anses vara en av de ledande filmforskarna i USA. Hon är präglad av modern feministisk filmteori och hävdar att den lågbudgeterade skräckfilmen i själva verket är en konstnärligt blomstrande och könspolitiskt ytterst radikal filmgenre. Carol Clover innehade förra vårterminen Kerstin Hesselgrens gästprofessur vid HSFR och var placerad på Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund.

Den tredje hedersdoktorn är professor Thomas Bredsdorff, Institut for nordisk filologi vid Köpenhamns universitet. Han hör till de nutida stora litteraturforskarna i Norden och spänner över ett brett fält. Han har t ex undersökt livsuppfattning och kärlekens roll i de isländska sagorna. I sin motivering pekar fakulteten särskilt på att Bredsdorff ägnat den svenske författaren P O Enquist en stor monografi, den första om Enquists författarskap. Han har också gjort stora insatser för att främja samarbete mellan forskare i Lund och Köpenhamn inom ämnet nordisk litteratur. Han har bl.a. engagerat lundensiska forskare i doktorandutbildningen i Köpenhamn och även välkomnat svenska doktorander som vill följa dessa kurser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-02-15