Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-02-21
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Ny modell för forskningssamarbete
mellan universitet och näringsliv

En helt ny modell för samarbete mellan universitet och näringsliv kommer att prövas av Ericsson, Stanford University i Kalifornien och LTH, Lunds Tekniska högskola. Samarbetet skall fungera så, att näringslivet får snabbare resultat och universitetet mer framåtriktad och relevant forskning. Ericsson kommer att satsa ca 10 miljoner kronor om året i fem år på detta program.

Samarbetet gäller utformning och ledning av förädlingskedjor och logistik av vikt framför allt för telekom- och internetbranscherna. Inledningsvis fokuseras på att snabbt bygga upp den s k Tredje Generationens mobila nätverk. Det handlar alltså om den infrastruktur som ligger bakom både mobiltelefoni och trådlös internet. Ericsson kommer att sammanföra forskarstuderande och professorer vid Stanford och LTH med sin egna specialister på förädlingskedjor och logistik. Personal från Ericsson kommer att vistas vid universiteten - en på varje universitet - i sexmånadersperioder som ÓVisiting Industrial Research AssociatesÓ (VIRAs).

Tanken är att detta intensifierade samarbete ska utmynna i tillämpbara forskningsresultat mycket snabbare än nuvarande doktorandprojekt som tar minst fyra år. Man planerar därför kortare Vira-projekt som tar sex månader. Doktoranderna skall kunna använda en del av dessa korta projekt som bas för artiklar som sen blir en sammanläggningsavhandling. En viktig princip är att resultaten från forskningen ägs av antingen Ericsson eller universitetet (i praktiken den enskilde forskaren) beroende på vem som skapat dem.

Den industriella relevansen avgör vilka forskningsområden som kommer att utväljas. Till en början kommer man att koncentrera sig på kapacitetsplanering och prognosticering, modeller för riskdelning i förädlingskedjor, e-handel som en del i inköpsstrategier, samt hur förädlingskedjan kan förbättras med produktdesign.

Stanford University anses av många vara världsledande på forskningen kring styrning av förädlingskedjor. Forskning inom logistik och förädlingskedjor är också högprioriterat inom LTH som strategiskt område. Det finns redan ett samarbete på området mellan LTH och Stanford University.

- Under de senaste 10 åren har frågor beträffande utformning och ledning av förädlingskedjor flyttats från den rent akademiska arenan till att bli extremt viktiga för det stora flertalet globala företag. Vi ser fram emot att Ericsson för in fördjupad kunskap om verkligheten i vår forskning, säger professor Hau Lee, Stanford University

För LTH:s del blir stödet från Ericsson under innevarande år 3,8 miljoner kronor till vilket ska läggas Ericssons kostnader för VIRAs. Vid avdelningen för teknisk logistik knyts under denna period två doktorander, tre seniora forskare och några teknologer som ska göra sina examensarbeten till programmet.

- Forskningssamarbetet med Ericsson handlar om att skapa en synergistisk balans mellan näringslivet krav på allt snabbare svar på sina forskningsfrågor och mer långsiktig akademisk forskning, förklarar <Sten Wandel, professor i teknisk logistik vid LTH. Vi tror att denna samarbetsmodell har framtiden för sig, och vi vill gärna arbeta med ledande företag som Ericsson och med ledande universitet som Stanford. Telekom- och internetsektorn är särskilt utmanande och spännande på grund av den snabba förändringstakten, dess globala natur och de komplexa teknologierna. Men vi är övertygade om att många av de koncept för förädlingskedjor som förs fram i denna krävande miljö även skall visa sig vara tillämpliga på andra sektorer.

- Ericsson har en lång tradition av samarbete med universitet i Sverige och den övriga världen, framhåller Christer Ek, vice vd för Supply Chain & IT Management, Ericsson Radio Systems AB. Men med detta nya forskningsinitiativ om förädlingskedjor gör vi ett pilottest på en fullständigt ny samverkansmodell. Vi väntar oss värdefulla ömsesidiga fördelar genom att föra industrins och akademins världar närmare varandra. Den nya relationen med Stanford och Lund innefattar också samarbete och informationsutbyte om förädlingskedjor med andra världsledande företag i Europa och USA.

För ytterligare information kontakta professor Sten Wandel tel 046-2228114
E-mail: Sten.Wandel@tlog.lth.se.

samt Pär Altan, Communication Director, Ericsson Corporate Communications,
Division Mobile Systems tel 070 339 9745 E-mail: Par.Altan@lme.ericsson.se

www.tlog.lth.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-02-21