Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-16
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

KRAV-märkta produkter ökar försäljningen

Det kan löna sig för butiksägare att satsa på miljövänliga varor. Det finns nämligen ett positivt samband mellan en butiks miljöorientering och försäljning av såväl miljömärkta som andra produkter. Den slutsatsen kommer Heléne Tjärnemo på Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet fram till i en avhandling.

Heléne Tjärnemos doktorsavhandling bygger på drygt 700 dagligvaruhandlares enkätsvar. Butikerna har en omsättning på minst 2 miljoner om året.

- Det som skiljer min avhandling från liknande studier är att jag har velat ta reda på hur handlarna faktiskt agerar när det gäller miljöfrågor och inte bara vad de tycker, säger Heléne Tjärnemo.

För att mäta butikshandlarnas agerande i miljöhänseende utgick hon från två kriterier. Det första är hur de betedde sig vid utåtriktade aktiviteter, t ex genom marknadsföring av KRAV-märkta produkter. Det andra är hur de agerade internt när det gäller att sortera avfall, göra inköp och utbilda personal.

- Jag kom fram till att handlarna generellt sett var konsekventa i sitt agerande. Antingen var man aktiv både externt och internt eller så var man passiv i båda hänseenden. Någon större snedfördelning i förhållandet mellan ”eco-management” och ”eco-marketing” finns alltså inte i materialet.

Tjärnemo delar in handlarna i tre grupper med olika benägenhet att agera miljövänligt - en aktiv, en medelaktiv och en likgiltig.

- Den mest aktiva gruppen av handlare tror mer än de andra på att det går att kombinera ett miljömärkt sortiment av varor med lönsamhet i butiken. I övrigt råder det enighet mellan de tre grupperna om att det är viktigt att skona miljön.

__________________________________________________________
Heléne Tjärnemos avhandling heter ”Eco-marketing and Eco Management. Exploring the
eco-orientation - performance-link in food retialing”
Du kan nå Heléne Tjärnemo på telefon 046-222 36 46. Eller mejla till Helene.Tjarnemo@fek.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-16