Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-22
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Tre goda pedagoger belönas

I samband med professorsinstallationen den 23 mars kommer tre pedagogiska pris att delas ut.
Universitetets pedagogiska pris går till Professor Bärbel Hahn-Hägerdal och Lunds Studentkårers pedagogiska priser går till forskarassistent Anders Ahlberg och lektor Henrik Norinder.

Bärbel Hahn -Hägerdal erhåller priset med motiveringen att hon dels har visat en mycket god pedagogisk förmåga, dels initierat stödjande åtgärder inom såväl grund- som forskarutbildningen vid Kemisektionen inom Lunds Tekniska Högskola.
Man framhåller hennes stora engagemang i studenternas situation och initiativ till de s.k. Lundavandringarna - en uppskattad introduktion till kemiteknikstudenternas
studier i Lund, som även har spritt sig till övriga Sverige.
Hon har väglett ett stort antal examensarbeten i samband med utlandsstudier.
Bärbel har initierat begreppet "trainee in research" i syfte att värva och
stödja doktorander. Detta program omfattar bl.a en målinriktad studieplan,
uppföljningar och utvecklingssamtal. Hon har även fungerat som mentor för
tre kvinnliga doktorander inom ett särskilt mentorsprogram.
Bärbel är också en omtyckt mentor och biträdande handledare utanför
Kemisektionen . I sitt eget ämne har hon examinerat 15 doktorer , varav 9
kvinnliga. Hennes speciella stöd och uppmuntran till kvinnliga studenter,
som varit osäkra på vidare forskarstudier eller studier utomlands, är
välrenommerat.

Henrik Norinder, lektor vid institutionen för handelsrätt, erhåller studentkårens pedagogiska pris bl a med motiveringen att han alltid kommer väl förberedd till föreläsningarna och anstränger sig för att alla studenter verkligen ska förstå vad han menar.
“Trots frågornas komplexitet och allvar finner Norinder alltid möjligheten att lätta upp stämningen” skriver samhällsvetarkåren i sin motivering.

Även Anders Ahlberg som arbetar som forskarassistent vid Geologiska institutionen har erhållit studentkårens pedagogiska pris. “Anders målande beskrivningar om hur döda organismer ser ut då de hamnat på havsbotten går inte att beskriva i ord utan måste upplevas”, skriver Lunds Naturvetarkår, som nominerat Anders Ahlberg till priset. Prismotiveringen berör också Anders Ahlbergs sätt att använda sig av modern teknik i undervisningen: “Att bevittna hans Power Point föreläsningar är en fröjd eftersom Anders med mycket små medel lyckas få oss studenter att fatta mycket komplicerade geologiska förlopp”.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-22