Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-30
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Priser till lundamatematiker

Vid årets Naturvetardag i Stockholm utdelade Svenska Naturvetarförbundets priser till bästa doktorsavhandling och bästa examensarbeten i matematik under år 2000 – detta med anledning av att det gångna året varit utsett till matematikår. Det visade sig att nästan alla pristagare är knutna till den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Priset till bästa doktorsavhandling gick till Stefan Jakobsson, Matematikcentrum i Lund, för hans avhandling Weighted Bergman Kernals and Biharmonic GreenFunctions. Juryn tyckte att Jakobssons avhandling bidragit till ny förståelse av och kunskap om några viktiga matematiska problem. “Dessutom”, tillade man, “blir i alla fall inte vi överraskade om dessa nyfunna resultat och ideer får tillämpningar både inom matematik och närliggande ämnesområden.”
Pristagaren får 25.000 kr. Två hedersomnämnanden utdelades också, det ena till Jesper Thorén, även han vid Matematikcentrum, och Carl-Fredrik Stein, Göteborg.

Priset för bästa examensarbete delades de två lundametamikerna Azra Kurbasic och Hans Öfverbeck. Hans Öfverbeck belönades också för bästa examensarbete i ren matematik. Han har i sitt examensarbete sökt hitta enkla representationer av en uppsättning komplexa matematiska strukturer. Azra Kurbasic vann i klassen bästa examensarbete, tillämpad matematik. Han använder en ny statistisk metod för att identifiera gener som kan orsaka bröstcancer. De båda belönas med 7.500 kr vardera.

Mer information av Per-Anders I vert på Matematikcentrum, tel 046-222 86 08 eller Per-Anders.Ivert@math.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-30