Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-04
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Livskraftiga örter kan
påverka sin rotmiljö

Den pågående markförsurningen har medfört att många örter som var vanligt förekommande i skogen för bara ett halvt sekel sedan har blivit sällsynta eller försvunnit helt. Men det finns överlevare som klarar sig även på dagens försurade jordar. En undersökning utförd vid växtekologiska avdelningen på Lunds universitet visar att dessa örter kan oskadliggöra giftigt aluminium. I rotzonen pågår en underjordisk, kemisk krigföring.

Aluminium är ett av det vanligast förekommande grundämnena i marken. Det anses inte vara skadligt för växter i mindre sura jordar. Men när jordens pH-värde sjunker under 5 ökar halten av giftiga aluminiumföreningar. Med försurningen följer också näringsbrist. Detta är de två viktigaste orsakerna till att så många örtarter har försvunnit.

I en ny doktorsavhandling redovisar Marion Schöttelndreier en studie som utgått från tio arter som klarar sig i försurade jordar. Framför allt har hennes intresse koncentrerats på bergsyra, stenmåra, tjärblomster och ärenpris.
Dessa örter trivs i lövskog eller på öppen mark. I laboratoriet utsatte Marion Schöttelndreier dem för jord med olika halter av giftiga aluminiumföreningar.

- Inom loppet av några få timmar svarade dessa fyra örter med att börja avsöndra organiska syror i sina rotsystem, berättar Marion. Ju högre halter av aluminium de utsattes för, desto större doser av organiska syror avsöndrades upp till en kritisk gräns, där växten inte längre förmådde svara. Bergsyra och tjärblomster producerade oxalsyra, medan stenmåra och ärenpris svarade med citronsyra. Dessa syror minskar aluminiums giftverkan. Det första gången man hittar denna mekanism bland vilda örter.

- Det kan tyckas förvånande att växter på det här sättet är anpassade till en modern miljöförändring. Men försurning är inget nytt fenomen i naturen, även om den kanske inte alltid varit så snabb som den försurning som framkallats av mänsklig aktivitet Det är en naturlig process att åldrande jordar försuras.

Men Marion Schöttelndreier har också funnit att en del av de organiska syror som avsöndras blir föda för mikroorganismer. Genom att märka syrorna med radioaktivt kol 14 har hon kunnat följa denna nedbrytning. På 24 timmar hade 70% av de organiska syrorna brutits ner. Det krävs alltså en hög avsöndringsnivå av de fyra undersökta örtväxterna för att de ska kunna kompensera för denna förlust.

- Min undersökning är ännu ett bevis för att växter inte är passiva trots att de inte kan förflytta sig. De kan aktivt påverka sin omgivning. Annan forskning - bl a på denna avdelning - har visat hur växter reagerar och beter sig under olika betingelser. Deras rötter söker sig t ex till näringsrika fläckar och undviker områden med för höga halter utfällt aluminium, sammanfattar Marion och tillägger:

- Det här är naturligtvis grundforskning. Men på sikt kan rönen bli tillämpbar kunskap. I dag kan man förstås bara spekulera om eventuella möjligheter. Tänk om det finns örter som är så effektiva på att kemiskt förändra marken så att man kunde odla dem bland jordbruksgrödor som ett skydd mot försurning?Marion Schöttelndreier disputerar fredagen den 6 april. Hennes doktorsavhandling heter Wild plants can improve their rhizosphere chemistry in acid soils. Marion nås på tel 046-222 47 85 eller via e-post Marion.Schottelndreier@planteco.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-04