Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-05-21
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Individualiserad cancerbehandling
med hjälp av PET-kamera

Cancerläkaren Eva Brun i Lund har i en studie visat hur undersökningar med PET-kamera kan förbättra utvärderingen av cancerbehandling. Hon har följt ett 50-tal patienter med tumörer i huvud-hals-regionen och visat att undersökningar med PET-kamera kan komma att göra det möjligt att på ett bättre sätt än tidigare ge varje patient en individualiserad behandling. Hennes doktorsavhandling, vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, är den första kliniska avhandlingen i Sverige om PET-kamera i cancervård


PET står för positron-emissions-tomografi. Mycket förenklat innebär tekniken att ett radioaktivt märkt ämne, i detta fall ett socker, sprutas in i blodbanan och sedan avläser ”kameran” hur sockret tas upp i vävnaden. Eftersom tumör-vävnad behöver mer energi än frisk vävnad så tar den upp mer av sockret och kameran producerar bilder som visar var tumören sitter, hur stor och hur aktiv den är.
Cancer i huvud-hals-regionen (utanför hjärnan) drabbar årligen ca 1000 personer i Sverige. Tumörerna uppstår i första hand i slemhinnan i mun och svalg. Rökning och alkoholmissbruk är kända riskfaktorer. De första symtomen kan vara diffusa, t ex svårt att svälja. Tumören sprider sig i första hand till lymfkörtlar i närheten och det är inte ovanligt att patienten söker för en knöl på halsen som då är tecken på att cancern redan spritt sig till lymfkörtlarna där.
- De här tumörerna är oftast känsliga för strålning och i regel är behandlingen en kombination av kirurgi och strålning. Ibland lägger vi också till cytostatika, säger Eva Brun.
- Det vore av stort värde både för läkaren och patienten att snabbt få veta om behandlingen är effektiv. Det tar i vanliga fall elva veckor, dvs en dryg månad efter avslutad behandling innan vi kan få svar men med PET kan vi redan efter två veckor se hur tumören reagerar på behandlingen. Om behandlingen inte har effekt skulle man då kunna anpassa den fortsatta terapin efter detta. Om den å andra sidan har kraftig effekt kan vi kanske ge mindre strålning eller cytostatika så att biverkningarna blir mindre, förklarar Eva Brun

Att forskarlaget i Lund fokuserat på cancer i huvud-hals-regionen beror på att de har övertagit en begagnad PET-kamera, från Karolinska Institutet i Stockholm, som var konstruerad för det ändamålet.
- Nu har vi köpt ännu en begagnad PET-kamera som även kan undersöka andra delar av kroppen. Vi har redan börjat undersöka lungcancer-patienter med den, säger Eva Brun.
Det kommer inte att bli rutin att undersöka cancerpatienter med PET-kamera. Dels är underökningarna dyra, dels är den inte till nytta för alla patienter. Eva Brun poängterar att läkaren måste veta att svaret kan användas på ett sätt som gagnar patienten
I USA har PET-kameran använts ganska länge inom cancervården och där finns tydliga rekommendationer när det är motiverat att göra en PET-undersökning. Det kan t ex handla om att spåra tumörer.
- Ibland är det omöjligt att hitta primärtumören hos patienter med metastaser. Men med PET-kamera kan man lokalisera tumörer som inte syns på t. ex. röntgen eller ens magnetkamera. Vi har använt PET-kameran för sådana undersökningar inom huvud-hals området med framgång, säger Eva Brun.
Projektet att aktivt använda PET i cancervården är ett samarbete mellan Onkologiska kliniken och avdelningen för radiofysik på Universitetssjukhuset i Lund. Fysikerna Anders Sandell och Tomas Olsson deltar med kunskap om PET-tekniken och radiokemi.


Eva Brun träffas på tel 046/ 17 76 49 e-post Eva.Brun@onk.lu.se Mer information om hennes avhandling på nätet under adress: http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=med_525.html -


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-05-21