Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-05-29
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Förbränningstekniskt Centrum
utsett till Large Scale Facility

FTC, Förbränningstekniskt Centrum har nu av EU blivit utnämnt till Large Scale Facility. Det innebär inte bara ett erkännande av att FTC spelar en nyckelroll i europeisk energiforskning; det innebär också EU-pengar och att Europas ledande forskare på området kommer att göra en del av sitt forskningsarbete i FTC:s laboratorier och försöksanläggningar.

Det finns redan två Large Scale Facilities i Lund. Det är MAX-lab som är ett nationellt laboratorium och Lunds Lasercentrum som har sin tyngdpunkt inom LTH. Även FTC hör till LTH. Med tre sådana här institutioner har Lund hävdat sig mycket väl som europeiskt forskningscentrum.

- Man ansöker om att få bli Large Scale Facility om man anser att man har utrustning och kompetens som är unik i Europa - och det har vi, säger professor Tord Torisson vid Institutionen för värme- och kraftteknik som tillsammans med institutionen för brandteknik och avdelningen för förbränningsfysik ingår i FTC.

I den utvärdering som experter utsedda av EU gjort konstateras att utrustningen i Lund är näst intill unik i världen, att kopplingen mellan grundforskning, tillämpade inriktningar och industriella intressen är stark och att den forskning som bedrivs är originell och av hög kvalitet.

Förbränning utan miljöskadliga utsläpp är det långsiktiga målet för FTC. Man har utvecklat metoder för att följa vad som händer i det inre av en förbränning med hjälp av lasrar och en höghastighetskamera i internationell toppklass. Bland de tillämpade projekt som skapat uppmärksamhet kring verksamheten märks en s k ATAC-motor som har en så jämn och effektiv förbränning att utsläppen blir små. En annan stor framgång är en gasturbin som arbetar med tillsättning av fuktig luft och då får en exceptionellt hög verkningsgrad.

Snart kommer FTCs laboratorier att vara ännu vassare. Ett tungt argument i FTCs ansökan var den nya anläggning som just nu är under uppförande på Fysiska institutionens område. I detta trevåningshus kommer förbränningsforskarna - i dag spridda på flera byggnader - att flytta in denna höst. I byggnaden finns en förbränningsanläggning som man inte hittar någon motsvarighet tilli Europa. Det är den s k DESS-riggen, uppkallad efter Delegationen för Energiforskning i Södra Sverige som har finansierat den.

FTC kommer troligen att fungera som Large Scale Facility fr o m januari 2002. De första två åren får FTC 8,4 miljoner kronor för att täcka kostnader för utrustning, drift och underhåll i samband med besöken av utländska forskare. Man hoppas på förnyat stöd av EU för att kunna verka som Large Scale Facility även i framtiden.

Mera information av FTC:s föreståndare professor Marcus Adén tel 046-222 76 57, e- post: Marcus.Alden@forbrf.lth.se eller av professor Tord Torisson, Inst f värme- och kraftteknik, tel 046-222 92 77, e-post Tord.Torisson@vok.lth.se
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-05-29