Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-06-11
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Språkverkstad ska öka mångfalden vid universitetet


Genom språkverkstad, introduktionstermin och mångfaldshandläggare ska man få en större etnisk och social bredd i studentgrupperna vid Lunds universitet.

En arbetsgrupp vid universitetet har nyligen lämnat ett förslag på en ÓmångfaldsplanÓ som eftersträvar att fler samhällsgrupper ska få en högskoleutbildning.
- Behovet av etnisk och social mångfald är en av de viktigaste frågorna för universitetet som helhet just nu, säger rektor Boel Flodgren. Under den närmaste tiden kommer vi att leta efter långsiktiga lösningar och till detta har arbetsgruppen för mångfaldsfrågor gett oss många värdefulla idéer och förslag.

För att fler studenter ska lyckas med sina studier föreslår man att det inrättas en frivillig introduktionstermin och en särskild språkverkstad dit studenter som behöver ska kunna vända sig för att få hjälp med språket. Exakt hur språkverkstaden och introduktionsterminen ska utformas är ännu inte bestämt, men klart är att särskilda pengar måste avsättas om arbetsgruppens förslag ska genomföras.

Varje område inom universitetet ska utse ett ombud för att bevaka att mångfaldsplanen efterlevs. Särskilda mångfaldshandläggare ska anställas och fungera som ett kitt mellan områdena och universitetsledningen. En permanent arbetsgrupp för mångfaldsfrågor ska tillsättas.
- Det är oerhört viktigt att frågorna förankras på institutionsnivå, säger mångfaldsgruppens ordförande Sanimir Resic. Eftersom prefekterna spelar en central roll vill vi lägga in undervisning i mångfaldsfrågor i den prefektutbildning som anordnas av universitetets Personalenhet.

Universitetet ska alltså bli bättre på att ta hand om studenter som kommer från studieovana miljöer. Men först och främst måste man få fler av dessa att överhuvudtaget se högskolestudier som ett alternativ genom att universitetet ökar sin marknadsföring utanför de traditionella akademiska kretsarna. Studentambassadörer ska fungera som förebilder och i större utsträckning än idag skickas ut till skolor med elever från icke-akademiska hem. Högstadie- och gymnasieelever ska kunna göra praktik och studiebesök ute på universitetsinstitutionerna. När studenterna väl har kommit in på universitetet ska mentorer och faddrar stötta och fungera som vägledare in i universitetsvärlden.

Arbetsgruppen slår fast att universitetsledningen spelar en mycket viktig roll när det gäller mångfaldsarbetet.
- Ledningen måste aktivt framhålla var universitetet står i dessa frågor, säger Sanimir Resic.


För ytterligare information kontakta fil dr Sanimir Resic, ordförande i arbetsgruppen för mångfaldsfrågor 070-689 79 07

www.lu.se/lu/aktuellt/pdf/mangfald.pdf


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-06-11