Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-07-02
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Lund och Lübeck vill bygga virtuellt Östersjöuniversitet

Lunds universitet och Lübecks University of Applied Sciences har idag undertecknat ett avtal om att bilda ett virtuellt universitet. Baltic Virtual Campus ska erbjuda akademisk grundutbildning via Internet, men också fortbildningskurser speciellt riktade till industrin. Baltic Virtual Campus stöds av Region Skåne, som delfinansierar uppbyggnaden. Man räknar också med stöd från EU.

Rektor Hans Orth från LŸbeck och Lunds universitets rektor Boel Flodgren samt universitetsdirektör Peter Honeth har i dag undertecknat avtalet vid ett möte på Lunds universitet.
Lund och LŸbeck ligger båda långt framme inom det som i dag kallas Ódistributed learningÓ eller Óe-learningÓ, dvs utbildning förmedlad via Internet.
Lunds universitet har t ex tagit fram distansutbildningsverktyget LUVIT, som utvecklas och marknadsförs genom ett separat bolag och i dag beskrivs som ett heltäckande system för Ólearning managementÓ.
LŸbeck-universitetet har bl a fått sin delstatsregerings uppdrag att utveckla ett nationellt virtuellt universitet med nätbaserad distansutbildning.
De två universiteten är först ut i det nya Baltic Virtual Campus, men tanken är att övriga universitet och högskolor runt Östersjön efterhand ska ansluta sig.

Ska stärka relationerna
Det virtuella universitetet syftar till att stärka relationerna inom regionen, på flera plan. Region Skåne och Schleswig-Holstein, där LŸbeck ligger, samarbetar inom det regionala projektet STRING. Region Skåne går nu in och stödjer det nya virtuella universitetet, som ett led i det regionala samarbetet.
Baltic Virtual Campus kommer att utveckla en rad kurser som erbjuds länderna runt Östersjön från läsåret 2003-2004. Utöver det vanliga utbudet av grundkurser, ska man erbjuda kurser anpassade till industrins fortbildningsbehov, t ex inom business management, miljövård och informations- och kommunikationsteknologi.
Baltic Virtual Campus kommer att söka pengar hos EU, inom ramen för det regionala samarbetet, och hoppas på besked i början av nästa år, för att så snart som möjligt komma igång. Region Skåne har förklarat sig beredd att tillskjuta motsvarande summa som EU satsar.
- Öresundsregionen och länderna kring Östersjön knyts alltmer samman och i den processen har universitetssamarbeten sin givna roll. Distansutbildning är ett "hett" område idag och Lunds universitet gläder sig att tillsammans med Region Skåne och våra tyska partners börja bygga ett Baltic Virtual Campus, kommenterar Lunds universitets rektor Boel Flodgren.


Mer info: Lunds universitets fortbildningschef Lennart Badersten,
mobiltel: 0709 - 55 75 21


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-07-02